The processes of reproduction of assets and their selected determinants in farms engaged in agricultural accountancy (FADN) in Poland

Aleksander Grzelak

Abstract

The main aim of this article is to identify the dynamics of the processes of reproduction of assets (fixed assets excluding land) and the importance of determinants influenc- ing this processes in agricultural holdings in Poland engaged in agricultural accountancy of the FADN. Recognized in the study is the domination of the processes of narrow reproduction of fixed assets in the examined group of farms. In terms of economic recovery, there has been an improvement in the range of the reproduction of assets during the downturn of the dominance of narrow reproduction. The impact of resource factors on the processes of reproduction are more clear in the case of exclusion from surveys farms in which the processes of reproduction do not indicate opportunities for their further development (reproduction indicator below 0.5). It may mean that in the other units, use of resources better served the agricultural purposes of and they were effectively used.
Author Aleksander Grzelak (WE / KMiGŻ)
Aleksander Grzelak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsProcesy reprodukcji majątku i ich wybrane determinanty w gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN) w Polsce
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2017
No2 (44)
Pages319-327
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkoniunktura, gospodarstwo rolne, reprodukcja środków trwałych
Keywords in Englishbusiness outlook, agricultural holding, reproduction of fixed assets
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest rozpoznanie dynamiki procesów reprodukcji majątku (środków trwałych z wyłączeniem ziemi) oraz znaczenia wybranych kształtujących je determinant w gospodarstwach rolnych w Polsce prowadzących rachunkowość rolną FADN. W trakcie badań stwierdzono, że w tej grupie gospodarstw rolnych dominowały procesy reprodukcji zawężonej majątku. W sytuacji poprawy koniunktury miała miejsce wyraźna poprawa, jeśli chodzi o dynamikę reprodukcji majątku, natomiast pogorszeniu koniunktury towarzyszyło osłabienie tych procesów i dominacja reprodukcji zawężonej. Oddziaływanie czynników zasobowych na procesy reprodukcji jest wyraźniejsze w przypadku wyłączenia z badań gospodarstw rolnych, w których procesy reprodukcji nie rokują szans na ich dalszy rozwój (wskaźnik reprodukcji poniżej 0,5). Może to również oznaczać, że w pozostałych jednostkach wykorzystanie zasobów produkcyjnych bardziej służyło celom rolniczym i były one bardziej efektywne.
DOIDOI:10.17306/J.JARD.2017.00292
URL http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/65
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?