Efficiency of Agricultural Structures in "Old" and "New" Member States of the European Union in the Years 2000-2013

Jakub Staniszewski

Abstract

The article focus on changes taking place in the EU-27 in the period 2000-2013 in the field of the factor productivity in agriculture and production structures, understood as the relations between factors of production. Partial productivity ratios and structure indicators have been calculated on the basis of the Economic Accounts for Agriculture, available in Eurostat database. Thesis on convergence in productivity of factors of production between EU-12 and EU-15 countries is not confirmed in the case of land factor. In addition, only beta convergence, can be taken into consideration, because despite the higher growth rate of the value of certain variables in the countries characterized by their lower levels, the overall variation of the group remains over the period high and stable.
Author Jakub Staniszewski (WE / KMiGŻ)
Jakub Staniszewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsEfektywność struktur wytwórczych rolnictwa w starych i nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2000-2013
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol17
No4
Pages295-300
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRolnictwo, Produktywność, Produktywność rolnictwa, Konwergencja
Keywords in EnglishAgriculture, Productivity, Agriculture productivity, Convergence
Abstract in PolishPrzedstawiono zmiany, które zachodziły w państwach UE-27 w latach 2000-2013 w zakresie produktywności czynników wytwórczych w rolnictwie oraz ich struktur, rozumianych jako relacje pomiędzy czynnikami wytwórczymi. Wskaźniki produktywności cząstkowej i struktury obliczono na podstawie Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa, dostępnych w zasobach Eurostat. Teza dotycząca konwergencji w zakresie produktywności czynników wytwórczych pomiędzy krajami UE-12 i UE-15 nie potwierdziła się w przypadku czynnika ziemi. Ponadto można mówić jedynie o konwergencji typu beta, gdyż pomimo większego tempa przyrostu wartości niektórych zmiennych w krajach o niższym ich poziomie, ogólna zmienność zbiorowości utrzymywała się w badanym okresie na podobnym wysokim poziomie.
URL http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/17-4/17-4-Staniszewski.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?