Stopień realizacji zasady neutralności podatku VAT w państwach Unii Europesjkiej - próba kwantyfikacji

Adam Adamczyk , Marta Kluzek

Abstract

The aim of this article is to find a synthetic measure that allows measuring the level of compliance with the principle of VAT neutrality in the European Union countries with a special focus on Poland. In order to implement the research problem, a synthetic measure of VAT neutrality was constructed using the methodology of the synthetic development measure proposed by Z. Hellwig. The article is based on data published by the European Commission. The attempt to measure the scope of this prin-ciple in relation to VAT is not perfect, but it may be the beginning of a discussion regarding the construction of a benchmark allowing to assess the neutrality of the analyzed tax. Despite the imperfection of the method used, it is highly probable that in Poland the degree of implementation of the principle of neutrality is unsatisfactory.
Author Adam Adamczyk - Szczecin University (USz)
Adam Adamczyk,,
-
, Marta Kluzek (WZ / KIiRK)
Marta Kluzek,,
- Department of Investment and Capital Markets
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No358
Pages9-22
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishneutralność podatku VAT, pomiar neutralności, luka polityczna
Keywords in English VAT neutrality, neutrality measurement, political gap
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba znalezienia syntetycznej miary pozwalającej na pomiar stopnia przestrzegania zasady neutralności podatku VAT w państwach Unii Euro-pejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Dla realizacji podjętego problemu ba-dawczego skonstruowano syntetyczną miarę neutralności podatku VAT, wykorzystując metodykę syntetycznej miary rozwoju zaproponowaną przez Z. Hellwiga. W artykule opierano się na danych publikowanych przez Komisję Europejską. Dokonana próba po-miaru zakresu realizacji tej zasady w odniesieniu do podatku VAT może stanowić zaczątek dyskusji dotyczącej budowy benchmarku pozwalającego ocenić stopień neutralności anali-zowanego podatku. Mimo niedoskonałości wykorzystanej metody, należy z dużą doząprawdopodobieństwa stwierdzić, że w Polsce stopień realizacji zasady neutralności jest niesatysfakcjonujący.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_358/01.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?