Informacja na stronie sklepu internetowego jako instrument kreowania wartości dla klienta

Marcin Lewicki

Abstract

Value for the customer and the whole process of its creation is of interest to many scientific disciplines. The dynamic nature of changes in e-commerce results in the situation where creating value for the customer in e-commerce continues to be valid problem. The reasons for such a situation are not only changes in consumer behavior, where more and more customers use Internet as primary source of information but also technological changes - the growing access to mobile technologies. The main aim of the article is to present the importance of information on e-shop site as a tool creating value for the customer. The first part of the paper justifies the research area. Within this part "e-commerce" and "value for the customer" are defined. The fact that both terms are often defined in a different way has been underlined. At the beginning of the second part, basic elements of information on e-shop site has been presented. This has been followed by detailed analysis and evaluation of the elements to determine which of them could be the most important in value creation process. At the end of the article, the author pointed out that the most important in the context of creating value for the customer should be: information about the product, contact information and available forms of contact with the seller, information about the transaction. On the other hand, a relatively less important elements were: newsletter subscription, press releases on web site, access to map of the store.
Author Marcin Lewicki (WZ / KHiM)
Marcin Lewicki,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsInformation on e-shop Site as a Tool Creating Value for the Customer
Journal seriesNierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol45
No1
Pages344-356
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishinformacja, e-klient, e-sklep, handel elektroniczny, wartość dla klienta
Keywords in Englishe-commerce, value for the customer, e-shop, information, e-client
Abstract in PolishWartość dla klienta i proces jej kreowania stanowi obszar zainteresowania rozmaitych dyscyplin naukowych. Dynamiczny charakter zmian w e-handlu sprawia, że kreowanie wartości dla klienta w jego zakresie staje się tematem stale aktualnym. Wpływ na taki stan rzeczy mają nie tylko przemiany w zachowaniach samych nabywców, którzy coraz częściej korzystają z Internetu jako źródła informacji ale również towarzyszące im zmiany technologiczne - w tym zwłaszcza rosnący dostęp do technologii mobilnych. Główny cel niniejszego artykułu stanowi przedstawienie znaczenia informacji znajdującej się na stronie sklepu internetowego jako instrumentu, który tworzy wartość dla klienta. Podjęta problematyka badawcza została uzasadniona w pierwszej części artykułu, gdzie zwięźle omówiono problem kreowania wartości w sferze handlu elektronicznego oraz wyjaśniono kluczowe pojęcia, tj. handel elektroniczny oraz wartość dla klienta. W odniesieniu do obu wyróżnionych pojęć zwrócono uwagę na istotne rozbieżności w sposobie ich definiowania. W części drugiej główny nacisk położono natomiast na przedstawienie podstawowych elementów w odniesieniu do informacji w ramach sklepu internetowego, co stanowiło punkt wyjścia do zaprezentowania wyników badań własnych, które dotyczyły znaczenia owych elementów w procesie tworzenia wartości dla klienta. Szczegółowa analiza i ocena poszczególnych elementów informacji e-sklepu pozwoliła na wskazanie tych, które powinny mieć największe znaczenie dla kreowania wartości dla klienta. Na koniec artykułu stwierdzono, że szczególnie istotne w kontekście tworzenia wartości dla klienta powinny być: informacje dotyczące danego produktu, informacje kontaktowe i dostępne formy kontaktu ze sprzedawcą, informacje dotyczące przebiegu realizacji transakcji. Z kolei za relatywnie mniej ważne elementy uznano: możliwość subskrypcji newslettera, informacje prasowe, dostęp do mapy strony sklepu.
DOIDOI:10.15584/nsawg.2016.1.35
URL http://www.ur.edu.pl/file/101787/35%20Lewicki%20M..pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-06-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?