Rola i zadania Biura Audytu Wewnętrznego oraz Departamentu Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu

Elżbieta Szczepankiewicz , Piotr Bednarek

Abstract

Purpose - In this paper authors try to identify the role and tasks of organizational units which upport Marshal of a province in regard to monitoring of management control system (MCS) and coordination of organizational unit activities in regard to MCS based on the case of the Office of Marshal of the Wielkopolskie province in Poznań. Design/Methodology/approach - In response to need of this paper there were literature study, current law and regulations study, and critical analysis of the internal documents of the studied entity conducted. Findings - Based on the literature study on the internal audit role and tasks we can identify three streams of research. First is concentrated on the role of internal audit and inspection control in all organizations. Second is focused on the role, tasks and methodology of internal audit in the public sector. Third is dedicated to relationships between internal audit and inspection control. The analysis of documentation in the studied entity showed that management control is perceived as a responsibility of all management levels; oversight of organization, efficiency and effectiveness of MCS is delegated to two independent departments, so coordination of control activities is needed; and issuing statement of control in all Marshal's Office departments and province organizational units is in the competence of DOiK. Originality/value - The ways of tasks of Inspection Control Department and Internal Audit Office are divided and MCS activities of organizational units are coordinated, which are presented in this paper, have not been described in the studied literature yet.
Author Elżbieta Szczepankiewicz (WZ / KR)
Elżbieta Szczepankiewicz,,
- Department of Accounting
, Piotr Bednarek - Wroclaw University of Economics
Piotr Bednarek,,
-
Other language title versionsRole and Tasks of Internal Audit Bureau And Department of Control In Marshal's Office in Poznan
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2014
No72
Pages231-243
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkontrola zarządcza, kontrola wewnętrzna, kontrola zewnętrzna, audyt wewnętrzny, jednostki samorządu terytorialnego
Keywords in Englishmanagement control, internal control, external audit, internal audit, local government unit
Abstract in PolishCel - W artykule podjęto próbę określenia roli i zadań komórek organizacyjnych wspomagających marszałka województwa w zakresie nadzoru nad systemem kontroli zarządczej (SKZ) oraz sposobu koordynacji działań komórek organizacyjnych w zakresie SKZ na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Metodologia badania - Na potrzeby artykułu przeprowadzono studia literatury, studia obowiązujących regulacji prawnych oraz analizę krytyczną dokumentacji wewnętrznej badanej jednostki. Wynik - Na podstawie analizy literatury z zakresu zadań audytu wewnętrznego można wyróżnić trzy nurty badawcze. Pierwszy koncentruje się wokół roli audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej we wszystkich organizacjach. Drugi nurt koncentruje się na roli, zadaniach i metodyce audytu wewnętrznego w sektorze publicznym. Trzeci nurt badań jest poświęcony relacjom między audytem i kontrolą wewnętrzną. Analiza dokumentów i rozwiązań przyjętych w badanym podmiocie wykazała, że kontrola zarządcza jest postrzegana jako obowiązek wszystkich szczebli zarządzania. Nadzór nad organizacją, efektywnością i skutecznością funkcjonowania SKZ powierzono dwóm niezależnie od siebie działającym komórkom, co stwarza potrzebę koordynacji działań kontrolnych, a opracowaniem oświadczenia o stanie SKZ we wszystkich departamentach UM oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych zajmuje się istniejący Departament Organizacyjny i Kadr. Oryginalność/Wartość - Przedstawiony w artykule sposób podziału zadań departamentu kontroli i biura audytu wewnętrznego oraz koordynacji działań komórek organizacyjnych w zakresie SKZ nie był do tej pory szerzej opisywany w zakresie przestudiowanej literatury.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-231.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-07-20)
Additional fields
Tytuł numeruKontrola zarządcza w praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?