Struktura zadłużenia spółki według priorytetu spłaty:implikacje dla wartości przedsiębiorstwa

Elżbieta Rychłowska-Musiał

Abstract

The choice of the capital structure of the enterprise and optimum debt composition represents one of the central problems in enterprise finance. The article analyzes the problem of debt structure from the point of view of the priority of its repayment. The reference frame is the value of the enterprise for its owners and the cost of issuing new debt. Shaping the structure of company's indebtness according to the priority of debt repayment may be one of the tools used in shaping the company's value and value creation for its shareholders. The strength and direction of such an infl uence depend i.a. on the size of debt and the enterprise's strategy as regards the optimal moment of the implementation of a given investment project. Two strategies are discussed in the paper: (a) first-best strategy, which considers financial interests of both owners and creditors, and (b) second-best strategy, which considers the owners' interests only. Each strategy implies another optimal debt structure; market value of the company is also different. The conflict of interests between owners and debtors affects the height of risk premium; for the debt with a higher clearance priority (and higher cost), the impact is more clearly visible. The discussion on the problem of dilution of the liability held by current creditors makes us conclude that issuing a debt with higher repayment priority leads to the biggest value loss of the claims represented by previous creditors.
Author Elżbieta Rychłowska-Musiał (WIiGE / KMS)
Elżbieta Rychłowska-Musiał,,
- Department of Applied Mathematics
Other language title versionsFirm's Debt Priority Structure : Implications for the Enterprise Value
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Issue year2015
No2
Pages203-224
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishopcja inwestycyjna, priorytet spłaty długu, koszty agencji długu, niedoinwestowanie, przeinwestowanie, rozwodnienie roszczeń
Keywords in EnglishCompany indebtednes, Debt structure, Enterprise value , Corporation strategies, Value creation
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
Abstract in PolishWybór struktury kapitału przedsiębiorstwa i optymalnej struktury zadłużenia stanowi jedno z centralnych zagadnień finansów przedsiębiorstw. Artykuł analizuje problem struktury zadłużenia z punktu widzenia priorytetu jego spłaty. Punktem odniesienia jest wartość przedsiębiorstwa dla właścicieli oraz koszt emisji nowego długu. Kształtowanie struktury zadłużenia spółki według priorytetu jego spłaty może być jednym z narzędzi kształtowania wartości spółki i kreowania wartości dla akcjonariuszy. Siła i kierunek tego oddziaływania zależą m.in. od poziomu zadłużenia oraz strategii przyjętej w zakresie wyboru optymalnego momentu realizacji danego projektu inwestycyjnego. W artykule rozważane są dwie strategie: first-best, w której uwzględniane są interesy finansowe zarówno właścicieli, jak i wierzycieli, oraz strategia second-best, w której są brane pod uwagę wyłącznie interesy właścicieli. W każdej ze strategii optymalna struktura długu jest inna; inna jest też wartość rynkowa spółki. Konflikt interesów między właścicielami a wierzycielami wpływa także na wysokość premii za ryzyko; dla długu o wyższym priorytecie spłaty (i większym koszcie) wpływ ten jest wyraźniej widoczny. Rozważania poświęcone problemowi rozwodnienia wierzytelności dotychczasowych wierzycieli pozwalają sformułować wniosek, że emisja długu o wyższym priorytecie spłaty prowadzi do największej utraty wartości roszczeń dotychczasowych wierzycieli.
URL http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2015&nr=2&strona=203&sw=1653
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.075; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?