Underwriting i polityka lokacyjna zakładów ubezpieczeń w kształtowaniu taryf na rynku ubezpieczeń majątkowych

Marietta Janowicz-Lomott , Krzysztof Łyskawa

Abstract

There has been observed a substantial reduction in prices of motor insurance and property insurance since 2013 in Poland. It requires to raise questions about the causes and consequences of this situation. In 2008-2012 we watched a hard market period -average rates applied by insurance companies increased, many insured objects were unable to get insurance coverage on the Polish insurance market (eg. manufacturing of wood products, the production of plastic) or a scope of insurance was restricted (insurance contract did not offer protection against fire). However, a complete reversal of the trend was observed in 2013. The rates fell by up to 70% within 12 months in various areas of the insurance market (MTPL, big enterprises in the area of property insurance and liability). The question is what factors affected underwriting and what reasons caused such a drastic change in the approach to the same subjects of insurance. As to the authorsnowadays we are observing a decrease of importance of the real assessment process of the risks in relation to the specific subject of insurance. It is more important to assess conditions in a particular industry or loss ratio in the type of insurance objects. It is said that, in Polish conditions, an important factor in changing market trends was also a surplus of capital held by insurance companies. An alternative to the decreasing rate of return used to be in a price competition on each subject of insurance which could give an opportunity to gain high level of premiums written by the insurance. The results of this study do not confirm that argument.
Author Marietta Janowicz-Lomott
Marietta Janowicz-Lomott,,
-
, Krzysztof Łyskawa (WE / KU)
Krzysztof Łyskawa,,
- Department of Insurance
Other language title versionsUnderwriting and Investment Policy of Insurances Companies in Creating Rates on the Market of Property Insurance
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No415
Pages68-82
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishszkody w środowisku, gospodarstwo rolne, ubezpieczenie szkód w środowisku
Keywords in Englishenvironmental damage, farm, insurance of damage in the environment
Abstract in PolishObserwowana od 2013 r. w Polsce znaczna obniżka cen na ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia mienia wymusza postawienie pytań o przyczyny i skutki takiego stanu rzeczy. W latach 2008-2012 obserwowaliśmy okres twardego rynku - wzrosły średnie stawki stosowane przez zakłady ubezpieczeń, wiele przedmiotów ubezpieczenia nie mogło uzyskać ochrony ubezpieczeniowej na polskim rynku ubezpieczeń (np. produkcja wyrobów z drewna, produkcja plastiku) lub ograniczano zakres ubezpieczenia (oferowanie ubezpieczenia bez ochrony od skutków ogniu). Jednak rok 2013 przyniósł zupełne odwrócenie tendencji. W wielu obszarach rynku ubezpieczeniowego (OC komunikacyjne, ubezpieczenie dużych przedsiębiorstw w zakresie ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej) stawki spadły nawet o 70% w ciągu 12 miesięcy. Należy się zastanowić, jakie uwarunkowania procesu underwritingu mają wpływ na tak drastyczną zmianę podejścia do tych samych przedmiotów ubezpieczenia. Autorzy zauważają, iż mniejsze znaczenie ma sam proces technicznej oceny zagrożeń. Większego znaczenia nabiera ocena warunków panujących w danej branży czy szkodowość w danym typie przedmiotów ubezpieczenia (poszukiwanie nowych zasad underwritingu). W artykule poddano analizie wyniki kilku zakładów ubezpieczeń i dokonano oceny wpływu polityki lokacyjnej na funkcjonowanie tych zakładów.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.415.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32938&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-06-07)
Additional fields
Tytuł numeruUbezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?