Metoda DPIPSR pomiaru dojrzałości procesu innowacji produktu i sieci relacji

Ireneusz Rutkowski

Abstract

The article discussed a new method for measuring the maturity of the new product development process - matrix DPIPSR referred to herein as a matrix of process maturity of product innovation and intelligent grid of relationships. It is assumed that the company should lead the process of product innovation at the highest level of maturity and the highest level of maturity grid/network of relationships. With various stakeholder groups should work in the areas of the matrix most attractive areas to improve the process less mature and attractive in terms of business. The company should also focus on investing the available resources and expertise in the development of new products with a strong competitive position and withdraw from these projects of new products whose competitive position is weak. In the article are therefore proposed normative strategies resulting from the assessment of the situation in the matrix DPIPSR.
Author Ireneusz Rutkowski (WZ / KBRiU)
Ireneusz Rutkowski,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsThe Method DPIPSR of Maturity Measurement of Process Innovation Product and Grid Relationship
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No4 [CD]
Pages324-332
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnowy produkt, proces innowacji produktu, rozwój nowego produktu, dojrzałość procesu, metoda DPIPSR
Keywords in Englishnew product, the process of product innovation, new product development, process maturity, method DPIPSR
Abstract in PolishW artykule omawiana jest nowa metoda pomiaru dojrzałości procesu rozwoju nowego produktu - macierz DPIPSR określana tutaj jako macierz dojrzałości procesu innowacji produktu i inteligentnej sieci relacji. Przyjęto założenie, że przedsiębiorstwo powinno prowadzić proces innowacji produktu na najwyższym poziomie dojrzałości oraz na najwyższym poziomie dojrzałości sieci relacji. Z różnymi grupami interesariuszy, powinno działać w obszarach macierzy najbardziej atrakcyjnych, doskonalić obszary procesowe mniej dojrzałe i atrakcyjne pod względem biznesowym. Przedsiębiorstwo powinno się koncentrować również na inwestowaniu dostępnych zasobów i kompetencji w rozwój nowych produktów o silnej pozycji konkurencyjnej, a wycofać się z tych projektów nowych produktów, których pozycja konkurencyjna jest słaba. W artykule proponowane są zatem normatywne strategie działania wynikające z oceny sytuacji w macierzy DPIPSR.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CDMarketing_i_Rynek_4_2017_poprawiony.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?