Cykl życia spółki a polityka dywidend i poziom realizowanych inwestycji

Agata Sierpińska-Sawicz

Abstract

The article discusses the problem of the relationship between the life cycle of the company, dividend policy and its level of investments. These factors affect firm's choice of financing sources for the development. In the first two phases of their life cycle (start and expansion) companies do not pay dividends. They allocate saved-up profits to equity in order to increase the capacity for incurring debt. In the phase of rapid growth dividends may amount to 5-15% of net profit and are paid as dividends in shares. Retained earnings and debts are targeted on investments. In the phase of stable growth companies may allocate 40-60% of net profit as dividends, as the pace of investment falls which reduces the need for capital and at the same time the company has a greater ability to use the debt market. In the last phase of the life cycle - the maturity, level of dividends depends on the scope of investments and restructuring that are made to avoid bankruptcy. Part of net profit is being redirected to investments in consolidation or diversification of activities.
Author Agata Sierpińska-Sawicz (WZ / KCAFiW)
Agata Sierpińska-Sawicz,,
- KCAFiW
Other language title versionsCompany's Life Cycle, Dividend Policy and the Level of Realized Investments
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No74 t.1
Pages193-202
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishPolityka dywidend, Dywidenda, Źródła finansowania, Inwestycje, Cykl życia organizacji
Keywords in EnglishDividend policy, Dividend, Source of financing, Investment, Organisational life cycle
Abstract in PolishW artykule podjęto problem zależności między cyklem życia firmy a polityką dywidend i poziomem realizowanych inwestycji. Czynniki te mają wpływ na dobór źródeł finansowania rozwoju spółek. W pierwszych dwóch fazach cyklu życia (start i ekspansja) spółki nie płacą dywidend. Wygospodarowane zyski przeznaczają na kapitał własny w celu zwiększenia zdolności do zaciągania długów. W fazie szybkiego wzrostu firmy przeznaczają na dywidendy 5-15% zysku netto oraz wypłacają dywidendy akcjami. Zyski zatrzymane oraz zaciągnięte długi kierują na realizację inwestycji. W fazie stabilnego wzrostu spółki mogą przeznaczyć 40-60% zysku netto na dywidendy, gdyż tempo inwestycji spada, co zmniejsza zapotrzebowanie na kapitały, a równocześnie spółka ma większą zdolność do korzystania z rynku długu. W ostatniej fazie cyklu życia (dojrzałości) poziom wypłat dywidend zależy od zakresu realizowanych inwestycji oraz restrukturyzacji w celu zapobieżenia upadłości. Część zysku netto spółka kieruje na inwestycje w konsolidację lub dywersyfikację działalności.
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.74/1-17
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-193.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?