Trade Linkages Between Cee Countries and the World Economy During an Era of Global Imbalances

Konrad Sobański

Abstract

The aim of this paper is to evaluate the trade linkages of Central and Eastern European (CEE) countries with the global economy in the last decade and to measure the influence of the world economic crisis of 2009 on their external trade sector. For this purpose an analysis of IMF data (Direction of Trade, Balance of Payments Statistics), WTO and UNCTAD data for twelve CEE economies for the years 2005-2013 was carried out. Within the empirical examination conducted, a focus was placed on analysing major trends in the external trade sector of CEE economies and measuring the importance of the respective regions of the world economy for the international trading transactions of CEE countries. The exercise revealed that CEE countries, historically current account deficit economies, experienced huge current account reversals and a drop in the openness ratio as a result of the world economic turbulences starting in 2009. Whereas the transition in the current account balance turned out to be durable, trade openness recovered later in the period analysed. These fluctuations reflected general trends in the world economy, with the reduction in global imbalances at the forefront. The relatively high (by international standards) openness ratio for CEE economies makes them broadly dependent on external developments. Due to the extensive openness, the participation of CEE countries in global trade is larger than their share in global production. The pattern of trade linkages observed currently in the CEE region clearly reflects their geographical and political proximity to Western Europe. The EU-15, Norway and Switzerland are major trading partners for the CEE region, accounting for more than a half of its exports and imports. Nevertheless, in the last decade CEE intra-group trade had been gaining in importance at the expense of trade with Western Europe. The trading relations of the CEE region with the largest contributors to global imbalances, i.e. the United States and China, are of a relatively smaller magnitude. Nevertheless, it is worth noting that the share of China in CEE trade has been dynamically expanding (especially in the years 2010-2013), whereas that of the US economy has been decreasing. These developments are in line with general trends in the world economy over the last decade: an increase in China's share of global trade, in large part at the expense of the United States.
Author Konrad Sobański (WGM / KFM)
Konrad Sobański,,
- Department of International Finance
Other language title versionsMiędzynarodowe relacje handlowe gospodarek Europy środkowo wschodniej w okresie globalnej nierównowagi
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No226
Pages124-137
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishfinanse międzynarodowe, bilans płatniczy, powiązania handlowe, globalna nierównowaga, gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej
Keywords in Englishinternational finance, balance of payments, trade linkages, global imbalances, Central and Eastern European economies
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena międzynarodowych relacji handlowych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) w ostatniej dekadzie oraz określenie wpływu światowego kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego w 2009 r. na sektor zewnętrzny tych gospodarek. W ramach przeprowadzonej analizy empirycznej skoncentrowano uwagę na identyfikacji głównych trendów w sektorze zewnętrznym gospodarek EŚW oraz ocenie znaczenia poszczególnych regionów gospodarki światowej dla sektora zewnętrznego krajów EŚW. W badaniu wykorzystano dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego (Direction of Trade, Balance of Payments Statistics), Światowej Organizacji Handlu oraz Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju za lata 2005-2013 dla dwunastu krajów EŚW. W ramach analizy zaobserwowano, że gospodarki EŚW, historycznie rejestrujące deficyty rachunku obrotów bieżących, doświadczyły w 2009 r. szokowych korekt w bilansie bieżącym oraz nagłego spadku wskaźnika otwartości w efekcie perturbacji w gospodarce światowej. Podczas gdy korekta salda rachunku bieżącego okazała się trwała, udział handlu zagranicznego w PKB powrócił do poziomów sprzed kryzysu. Fluktuacje te odzwierciedlały ogólne trendy w gospodarce światowej, z korektą zjawiska globalnej nierównowagi na czele. W związku z relatywnie wysokim (w porównaniu do innych regionów gospodarki światowej) poziomem otwartości gospodarki EŚW charakteryzują się dużą wrażliwością na zmiany w otoczeniu zewnętrznym, a ich udział w światowym handlu jest większy niż ich udział w światowym PKB. Obserwowane relacje handlowe gospodarek regionu są odzwierciedleniem ich geograficznej i politycznej bliskości do krajów Europy Zachodniej. Kraje UE-15, Norwegia i Szwajcaria są głównymi partnerami handlowymi gospodarek EŚW, z udziałem wynoszącym ponad 50% zarówno w przypadku eksportu jak i importu. Tym niemniej należy podkreślić, że w ostatniej dekadzie handel wewnątrz grupy krajów EŚW zyskiwał istotnie na znaczeniu kosztem handlu z krajami Europy Zachodniej. Relacje handlowe regionu EŚW z krajami będącymi głównymi aktorami zjawiska globalnej nierównowagi, tj. Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami, mają relatywnie mniejsze znaczenie. Tym niemniej warto podkreślić, że udział Chin w handlu zagranicznym krajów EŚW istotnie zwiększył się (zwłaszcza w latach 2010-2013), podczas gdy znaczenie Stanów Zjednoczonych w wymianie handlowej region EŚW zmalało. Tendencje te odzwierciedlają ogólne trendy w gospodarce światowej w ostatniej dekadzie: wzrost udziału Chin w globalnym handlu, w dużej mierze kosztem udziału Stanów Zjednoczonych
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/10_22.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-10-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?