Sieci biznesowe w turystyce : koncepcja wskaźnika transferu wiedzy dla branży targowej

Krzysztof Borodako , Piotr Zmyślony

Abstract

Purpose. An attempt to determine the nature and components of the synthetic index measuring the impact of trade fair events on knowledge transfer. Method. The synthesis of literature review and the authors' experience arising from participation in two research projects on the cooperation and knowledge transfer in the meeting industry in the form of a multidimensional index model proposed as a measure of the actual and potential knowledge transfer within and as a result of trade fair events. Findings. 32 measures were selected forming a synthetic index measuring the impact of fair events on knowledge transfer. They were grouped in three dimensions: organizational/participatory networks; the level of network; the level of trade fair product. Research and coclusion limitations. (1) The article is a work-in-progress study and the findings are progressive in their nature. (2) The potential nature of the index model which is unverified in the practical measurement. (3) The comparative nature of the index model which can be useful for comparisons of trade fair events. (4) The index model is limited to one type of business event - trade fairs. Practical implications. The presented index may be useful for firms during their decision process regarding the organizational involvement or participation in selected trade fair events, as well as for local authorities in determining the impact of the trade fair events on knowledge transfer to the local economy. Originality. The proposed index model represents the first attempt presented in the literature. So far, only concepts of indexes measuring the economic impact of fair events on local or regional economy were presented. Type of paper. The article presents theoretical concepts.
Autor Krzysztof Borodako - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, MNiSW [80]
Krzysztof Borodako
-
, Piotr Zmyślony (WGM / KT)
Piotr Zmyślony
- Katedra Turystyki
Inne wersje tytułuBusiness Networks in Tourism : Conception of Knowledge Transfer Index for the Exhibition Industry
Tytuł czasopisma/seriiFolia Turistica, ISSN 0867-3888, e-ISSN 2353-5962, (B 11 pkt)
Rok wydania2016
Nr41
Paginacja217-235
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.9
Słowa kluczowe w języku polskimbranża spotkań, przemysł targowy, transfer wiedzy, sieci biznesowe, turystyka biznesowa
Słowa kluczowe w języku angielskimmeeting industry, exhibition industry, knowledge transfer, business networks, business tourism
Streszczenie w języku polskimCel. Próba określenia istoty i składowych syntetycznego wskaźnika potencjału oddziaływania wybranych wydarzeń targowych na zjawisko transferu wiedzy. Metoda. Synteza przeglądu literatury oraz doświadczeń autorskich wynikających z udziału w dwóch projektach badawczych dotyczących współpracy i dyfuzji wiedzy w branży spotkań w formie modelu wielowymiarowego wskaźnika jako miary rzeczywistego i potencjalnego transferu wiedzy w ramach oraz w wyniku wydarzenia targowego. Wyniki. Wyodrębniono 32 mierniki tworzące syntetyczny wskaźnik oddziaływania wydarzenia targowego na transfer wiedzy, pogrupowane w trzech płaszczyznach: perspektywa organizacyjna/ partycypacyjna sieci; poziom badanej sieci; poziom produktu targowego. Ograniczenia badań i wnioskowania. (1) Rozważania mają charakter progresywny (tzw. work-in-progress). (2) Charakter potencjalny modelu - propozycja niezweryfikowana w praktycznym pomiarze. (3) Charakter komparatywny modelu - użyteczny do porównań wydarzeń targowych. (4) Wskaźnik ograniczony jest do jednego typu wydarzenia biznesowego - imprezy targowej. Implikacje praktyczne. Proponowany wskaźnik może być użyteczny do podjęcia decyzji w kwestii zaangażowania organizacyjnego lub partycypacji przedsiębiorstw w wydarzeniu targowym, a także przez władze lokalne w zakresie określenia wpływu danego wydarzenia w transfer wiedzy do gospodarki lokalnej. Oryginalność. Propozycja modelu wskaźnika potencjału imprez targowych w odniesieniu do ich potencjału w zakresie transferu wiedzy stanowi pierwszą próbę prezentowaną w literaturze. Dotychczas prezentowane były koncepcje pomiaru wpływu gospodarczego wydarzeń targowych. Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący koncepcje teoretyczne.
URL http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_41_2016.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 11.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2020-10-18)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruZarządzanie i transfer wiedzy w turystyce
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?