Identification of overtourism in Poznań through the analysis of social conflicts

Piotr Zmyślony , Marta Pilarczyk

Abstract

The purpose of the article is twofold: to diagnose tourism-related conflicts occurring in Poznań by identifying their intensity and key parties, and to determine the capacity of the key stakeholders in the city’s tourism system to mitigate these disputes. Because of its complex nature, overtourism in cities is a dangerous phenomenon, which is very hard to measure. Like other social conflicts, the intensity and development of overtourism can be measured by analysing tourism-related conflicts in the urban space, using tools offered by conflict management theories, especially Christopher Moore’s Circle of Conflict model. Conflict issues identified by the author are associated with the uncontrolled consumption of the city’s overall offering, which is manifested by the behaviour of city inhabitants, visitors from the metropolitan area, and tourists. The article contributes to the literature on overtourism by proposing an alternative method of identifying the scope and intensity of overtourism in the absence of objective measures and data. The author also proposes a method of evaluating key stakeholders’ capacity for conflict management in Poznań.
Author Piotr Zmyślony (WGM / KT)
Piotr Zmyślony,,
- Department of Tourism
, Marta Pilarczyk
Marta Pilarczyk,,
-
Other language title versionsIdentyfikacja zjawiska overtourism w Poznaniu poprzez analizę konfliktów społecznych
Journal seriesStudia Peregietica, ISSN 1897-9262, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol30
No2
Pages9-24
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishprzerost turystyki; konflikt społeczny; analiza konfliktu; koło konfliktów; turystyka miejska; Poznań; Polska
Keywords in Englishovertourism; social conflict; conflict analysis; circle of conflicts; urban tourism; Poznań; Poland
Abstract in PolishArtykuł ma dwojaki cel: zdiagnozowanie konfliktów występujących w poznańskiej przestrzeni turystycznej poprzez określenie ich intensywności i kluczowych stron konfliktu, a także ukazanie potencjału kluczowych interesariuszy miejskiego systemu turystyki w zakresie zarządzania konfliktem. Złożona natura nadmiernego ruchu turystycznego w miastach powoduje, że jest to zjawisko zarówno niebezpieczne, jak i trudne do pomiaru. Jest ono jednak zawsze związane z konfliktami społecznymi. Jego natężenie i przebieg można zatem mierzyć poprzez analizę konfliktów w miejskiej przestrzeni turystycznej, wykorzystując narzędzia znane z teorii zarządzania konfliktem, przede wszystkim model koła konfliktu autorstwa Christophera Moore’a. Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzono, że zidentyfikowane obszary konfliktowe odnoszą się nie do overtourismu, ale do niekontrolowanej konsumpcji oferty wolnego czasu w mieście, uzewnętrznionej w zachowaniu mieszkańców miasta i odwiedzających jednodniowych przybywających z okolic miasta, a dopiero następnie turystów. Wkład artykułu do studiów nad nadmiernym rozwojem turystyki w miastach polega na zaproponowaniu alternatywnej metody identyfikacji zakresu i intensywności overtourismu w warunkach braku obiektywnych miar i danych dotyczących tego zjawiska. W opracowaniu zaproponowano także metodę oceny predyspozycji kluczowych interesariuszy do zarządzania konfliktami w Poznaniu.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0014.3169
URL https://studia-periegetica.com/resources/html/article/details?id=206578#234850
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 22-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?