Zachowania finansowe osób w wieku emerytalnym - integracja metod ilościowych i jakościowych

Iwona Olejnik

Abstract

An aim of the article, which is of the cognitive and methodological nature, is to identify the selected aspects of financial behaviours of pensioners, in particular of the use of financial services, as well as the attitudes towards financial pensionscheme security. Moreover, the aim of the author's considerations is an attempt to define the determinants of the use, in the surveys carried out among pensioners, of the standardised face-to-face interviews and individual in-depth interviews. In her article, the author made use of the findings of surveys and individual in-depth interviews carried out in the years 2011-2013 by the Poznań University of Economics. As the carried out surveys show, the list of the factors, for which pensioners use in ever growing extent financial services, is still shorter than that where there are placed the reasons of the lowest so-called level of banking penetration of the same segment of the market. The carried out analyses show that the use of banking services depends on the age of pensioners, their education, place of residence, financial situation as well as on their state of health. Due to the specificity of the segment of pensioners, the strategy allowing for achievement of high-quality research findings is integration in one research process of quantitative and qualitative methods. Social implications of the considerations made may concern educational activities aimed at fighting financial divide of elderly people, while the practical conclusions may be used in designing and implementing of research in the market segment in question.
Author Iwona Olejnik (WZ / KBRiU)
Iwona Olejnik,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsFinancial Behaviours of Pensioners - Integration of Quantitative and Qualitative Methods
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2014
No1
Pages46-56
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzachowania emerytów, rynek finansowy, triangulacja metod
Keywords in Englishbehaviour of pensioners, financial market, methods triangulation
Abstract in PolishCelem artykułu, który ma charakter poznawczo-metodologiczny, jest identyfikacja wybranych aspektów zachowań finansowych osób w wieku emerytalnym, w szczególności korzystania z usług finansowych, a także postaw wobec finansowego zabezpieczenia emerytalnego. Ponadto, celem prowadzonych rozważań jest próba określenia uwarunkowań wykorzystywania w badaniach prowadzonych wśród emerytów standaryzowanych wywiadów bezpośrednich oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w latach 2011-2013 przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Jak wynika z przeprowadzonych badań, lista czynników, z powodu których emeryci w coraz większym stopniu korzystają z usług finansowych, jest wciąż krótsza od tej, na której znajdują się przyczyny najniższego tzw. poziomu "ubankowienia" tego segmentu rynku. Z dokonanych analiz wynika, że korzystanie z usług bankowych uzależnione jest od wieku emerytów, ich wykształcenia, miejsca zamieszkania, sytuacji finansowej, a także stanu zdrowia. Ze względu na specyfikę segmentu emerytów, strategią pozwalającą na uzyskanie wysokiej jakości wyników badań jest integracja w jednym procesie badawczym metod ilościowych i jakościowych. Implikacje społeczne z poczynionych rozważań dotyczyć mogą działań edukacyjnych w kierunku walki z wykluczeniem finansowym osób starszych, zaś wnioski praktyczne mogą być wykorzystane w projektowaniu i realizacji badań w omawianym segmencie rynku.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-08-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?