Wpływ typów rolnictwa na emisję gazów cieplarnianych

Bazyli Czyżewski , Łukasz Kryszak

Abstract

Problems related to the quality of natural environment are currently the major challenges facing the agricultural sector. The main issue is the air pollution associated with greenhouse gases but also with other pollutants. In terms of the impact of agriculture on the environment numerous studies have been conducted, however, they often fail to take into account economic determinants. The main goal of the article was to examine how the economic characteristics of different types of farming affect pollutants emissions. Characteristics both in micro- (remuneration of work force, expenditures related to the intensity of land management) and macro-scale (GDP per capita, average farm size, level of financial support to the agricultural sector) are taken into account. The hypothesis is that the productivity of factors and the characteristics describing the intensity of farming otherwise affect the emission of air pollutants according to the type of agriculture. The study covers the years 1995-2009 in 40 countries by using panel regression. It turns out that the type of agriculture in developed countries can effectively combine economic and environmental goals. In less developed countries growing labour and capital compensation still promote the increase of air pollutants emissions. In the middle-income countries there is a need for incentives to introduce energy-saving technologies.
Author Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
, Łukasz Kryszak (WE / KMiGŻ)
Łukasz Kryszak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsThe influence of farming types on greenhouse gases emissions
Journal seriesWieś i Rolnictwo, [Village and Agriculture], ISSN 0137-1673, (B 14 pkt)
Issue year2017
No1 (174)
Pages99-122
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polish zanieczyszczenia powietrza, emisja gazów cieplarnianych, typy rolnictwa, intensyfikacja, wynagrodzenie czynników produkcji
Abstract in PolishProblemy związane z jakością środowiska naturalnego należą obecnie do zasadniczych wyzwań stojących przed sektorem rolnym. Podstawową kwestią jest zanieczyszczenie powietrza, głównie poprzez emisję gazów cieplarnianych, ale także innych zanieczyszczeń gazowych. W zakresie wpływu rolnictwa na środowisko prowadzone są liczne badania, brakuje w nich jednak uwzględnienia determinant ekonomicznych. Celem artykułu było zbadanie, w jaki sposób cechy ekonomiczne poszczególnych typów rolnictwa wpływają na emisję zanieczyszczeń gazowych. Pod uwagę brano cechy zarówno w ujęciu mikro- (wynagrodzenie czynników wytwórczych, nakłady związane z intensywnością gospodarowania), jak i makroekonomicznym (PKB per capita, przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego, poziom wsparcia sektora rolnego). Weryfikacji poddawana była hipoteza, że produktywność czynników wytwórczych oraz charakterystyki opisujące intensywność gospodarowania inaczej wpływają na emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń gazowych w zależności od typu rolnictwa. Zakres czasowy i przestrzenny badań obejmuje lata 1995-2009 w 40 krajach świata (regresja panelowa). Okazuje się, że typ rolnictwa dominujący w krajach wysokorozwiniętych pozwala skutecznie łączyć cele ekonomiczne i środowiskowe. W krajach mniej zamożnych rosnące wynagrodzenie pracy i kapitału wciąż sprzyja wzrostowi emisji zanieczyszczeń. W krajach średniozamożnych brakuje natomiast bodźców zachęcających do wprowadzania technologii energooszczędnych.
DOIDOI:10.7366/wir012017/05
URL http://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/dir_upload/photo/f8a0b8ffa0fcad3aa420094ffd95.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?