Determinants of milk production in FADN dairy farms in the regions of the European Union with predominance of intensive production in 2011

Marta Guth

Abstract

The main aim of the considerations was to determine the factors determining the variability of milk production in selected macroregions of the European Union. The regions were selected on the basis of the analysis of the diversity of dairy farms FADN in the regions of the European Union, which was determined by the agglomeration cluster analysis using Ward method. In order to highlight the determinants of production there was factor analysis made. On the basis of the results of factor analysis there were factors that have a decisive impact on milk production in dairy farms from areas with a predominance of intensive production identified, and there was a possibility to find out which macro-regions of the European Union reached a relatively best and worst performance in terms of the distinguished factors.
Author Marta Guth (WE / KMiGŻ)
Marta Guth,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsDeterminanty produkcji mleka w gospodarstwach mlecznych FADN w regionach Unii Europejskiej z przewagą intensywnej produkcji w 2011 roku
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Issue year2016
Vol20
No2
Pages473-486
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishprodukcja mleka, regiony Unii Europejskiej, analiza skupień, analiza czynnikowa, determinanty produkcji
Keywords in Englishmilk production, EU regions, cluster analysis, factor analysis, production determinants
Abstract in PolishCelem głównym rozważań było określenie czynników warunkujących zmienność produkcji mleka w wybranych makroregionach Unii Europejskiej. Wyboru regionów dokonano na podstawie analizy zróżnicowania gospodarstw mlecznych FADN w regionach Unii Europejskiej, które określono za pomocą aglomeracyjnej analizy skupień metodą Warda. W celu wyróżnienia determinant produkcji dokonano analizy czynnikowej. Na podstawie jej wyników zidentyfi kowano czynniki, które miały decydujący wpływ na produkcję mleka w gospodarstwach mlecznych z regionów z przewagą intensywnej produkcji, oraz które z wybranych makroregionów Unii Europejskiej osiągały względnie najlepsze i najgorsze wyniki względem wyróżnionych czynników.
DOIDOI:10.1515/manment-2015-0076
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/manment.2016.20.issue-2/manment-2015-0076/manment-2015-0076.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*4 (2021-05-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?