Wpływ zmian w otoczeniu makroekonomicznym na rozwój rolnictwa w krajach wysokorozwiniętych w długim okresie

Andrzej Czyżewski , Piotr Kułyk

Abstract

In the paper we estimated the impact of macro-economic determinants on the development of agricultural production in selected highly developed countries. The aim of the study was to evaluate the impact of the macroeconomic environment on the development of the agricultural sector in highly developed countries. The time of the analysis covered the years 1990-2016. Descriptive statistics (including structural analysis and dynamics) and panel regression with fixed effects were used in empirical analysis. The obtained results of the estimation of panel regression model confirmed the important role of macroeconomic determinants in the maintenance of agricultural development processes. Very important factors were variables such as economic growth, long-term interest rate, real effective exchange rate, unemployment rate, inflation rate
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Piotr Kułyk - Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Piotr Kułyk,,
-
Other language title versionsImpact of changes in the macroeconomic environment on the development of agriculture in highly developed countries in the long period
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No491
Pages86-96
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrolnictwo, polityka rolna, polityka gospodarcza, makroekonomia
Keywords in Englishagriculture, agricultural policy, economic policy, macroeconomics
Abstract in PolishW opracowaniu podjęto problem oddziaływania uwarunkowań makroekonomicznych na rozwój produkcji rolnej w wybranych krajach wysokorozwiniętych. Celem badań była ocena wpływu otoczenia makroekonomicznego na rozwój sektora rolnego w krajach wysokorozwiniętych. Zakres czasowy analizy obejmował lata 1990-2016. W analizie materiału empirycznego zostały wykorzystane elementy statystyki opisowej (w tym analiza struktur oraz dynamik), a także metoda regresji panelowej z ustalonymi efektami. Uzyskane wyniki estymacji modelu regresji panelowej potwierdziły istotną rolę uwarunkowań makroekonomicznych w utrzymywaniu procesów rozwojowych rolnictwa. Wśród tych czynników ważne okazały się zmienne, takie jak wzrost gospodarczy, długookresowa stopa procentowa, realny efektywny kurs walutowy, stopa bezrobocia, stopa inflacji
DOIDOI:10.15611/pn.2017.491.08
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39471
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruWspółczesna ekonomia a rozwój zrównoważony
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?