The Role of Information in Product Innovation Process and Assortment Management

Piotr Bartkowiak , Ireneusz Rutkowski

Abstract

Background: Entities participating in the product innovation process and assortment management create an organization that processes information, so spending invested in the information processing determines the final form of the new product and assortment management. An important condition for effective communication processes, integration and cooperation between these entities is the right combination of company centers. Cooperation in this system is the basis of combining knowledge, information, experience and the skills of individual team members within the scope of the individual's role and responsibilities. The combined intellectual values determine the efficiency of new product development and assortment management. The level of cooperation in the team results in a particular level of assertiveness and cooperative spirit. Moreover, this cooperation provides the base for the concept of concurrent engineering, which is an integrated process for the development and introduction of a new product onto the market. Methods and results: Studies carried out so far reveal a positive relationship between the use of information derived from market research (marketing information obtained from MDSS / MES) and the success of a product. On the basis of this study, it was found that inappropriate, irrelevant and outdated data and technical documentation, and inadequate distribution of such information causes communication problems between the members of the project team, which is a major barrier to integration and cooperation teams, and has a negative impact on the level of success of new product designs. The information technologies discussed above should generate eight key types of information required in supporting decision-making processes in new product development: the strategic, financial and program management, new product design (internal sources), technical, the customer and their needs (internal and external sources), and competition and regulations (external source) . This arrangement presents sets of information corresponding to information necessary for the formulation of a strategic marketing plan proposed by Ph. Kotler and G. Armstrong. Conclusions: The use of the above types of information differs in the different phases of the integrated product life cycle. In the pre-project phase (FFE - fuzzy front - end activities), the company may need all kinds of information. However, in the commercialization and marketing phases what is primarily required is information about the recipient (the formulation of marketing programs) and program-project management (introduction of a new product onto the market). Technical information is required in the design and development phases of prototypes. Legal and regulatory information regarding the competition, and financial and strategic considerations are especially important in the testing and the economic evaluation phases of new product development.
Author Piotr Bartkowiak (WZ / KIiN)
Piotr Bartkowiak,,
- Department of Investment and Real Estate
, Ireneusz Rutkowski (WZ / KBRiU)
Ireneusz Rutkowski,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsRola informacji w procesie innowacji produktu i zarządzania asortymentem
Journal seriesLogForum, ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X, (B 13 pkt)
Issue year2016
Vol12
No2
Pages113-122
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstrumienie informacji, produkt, innowacja, proces innowacji, nowy produkt, zarządzanie asortymentem
Keywords in Englishinformation streams, product innovation, process innovation, new product assortment management
Abstract in PolishWstęp: Podmioty uczestniczące w procesie innowacji produktu i zarządzania nowym asortymentem tworzą sieć organizacji (ta sieć powinna być zintegrowana) przetwarzających informacje, zatem nakłady poniesione na realizację procesów informacyjnych determinują ostateczną formę nowego produktu oraz jego sukces rynkowy [Crow 2002]. Istotnym warunkiem sprawnego przebiegu procesów komunikacji, integracji, współpracy tych podmiotów jest właściwa kolokacja centrów wartości w przedsiębiorstwach. Współpraca w tym układzie jest podstawą łączenia wiedzy, informacji, doświadczenia oraz umiejętności poszczególnych członków zespołów projektowych w ramach indywidualnego zakresu roli oraz odpowiedzialności. Poziom współpracy w zespole jest natomiast wypadkową poziomu asertywności oraz poziomu kooperatywności. Poza tym współpraca jest fundamentalną bazą koncepcji inżynierii współbieżnej, czyli zintegrowanego procesu rozwoju i wprowadzania nowego produktu na rynek. Metody i rezultaty: Dotychczasowe badania ujawniają pozytywny związek pomiędzy stopniem wykorzystania informacji pochodzącej z badań marketingowych, a różnymi miernikami powodzenia produktu. Poza jednak informacjami rynkowymi zespoły projektowe potrzebują także innych rodzajów danych i informacji, które istotnie determinują powodzenie nowego produktu. Przedstawione technologie informacyjne powinny generować osiem kluczowych rodzajów informacji niezbędnych we wspomaganiu decyzyjnym procesu rozwoju nowego produktu: strategiczne, finansowe, zarządzania projektem, techniczne, dotyczące odbiorcy i jego potrzeb oraz konkurencji i regulacji prawnych. Taki zbiór informacji odpowiada grupom informacji, niezbędnych w procesie formułowania strategicznego planu marketingowego. Wnioski: Zakres wykorzystania wymienionych wyżej rodzajów informacji jest różny w poszczególnych fazach zintegrowanego cyklu życia produktu. W fazach przedprojektowych (FFE - fuzzy front - end activities) firma może potrzebować wszystkie rodzaje informacji. Natomiast w fazie komercjalizacji i wprowadzania na rynek wymagane będą przede wszystkim informacje dotyczące odbiorcy (formułowanie programów marketingowych) oraz zarządzania programem-projektem (wprowadzanie nowego produktu na rynek). Informacja techniczna wymagana jest w fazach projektowania i rozwoju prototypu nowego produktu. Informacje prawno-regulacyjne, dotyczące konkurencji oraz uwarunkowań finansowych i strategicznych ważne są przede wszystkim w fazie testowania i oceny ekonomicznej nowego produktu.
DOIDOI:10.17270/J.LOG.2016.2.1
URL http://www.logforum.net/pdf/12_2_1_16.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*6 (2020-09-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?