Endogeniczne determinanty wpływu innowacji na wartość rynkową przedsiębiorstw turystycznych

Dawid Szutowski

Abstract

Purpose. The purpose is to determine tourism companies' change in values due to innovation implementation and to identify endogenous determinants of the innovation's effects differentiation over short and long time periods. Method. The first part of the research relied on systematic literature review with the use of the SALSA method. The second consisted of event-study and calendar time portfolio methods used to measure firms' market value changes due to innovation. Six tourism enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE) were analysed. Companies' websites, WSE and Polish Press Agency databases were used to collect data. Findings. The research allowed the distinguishing of five innovation characteristics important in light of innovations' impact on tourism companies' market value - commercialisation potential, newness, strategy cohesion, orientation and type. Also, the research proved the tourism enterprises' market value increase due to innovation and allowed indication of the differences stemming from their different characteristics. Research and conclusion limitations. The literature study was limited to the publicly available papers in the electronic version. The present research was limited to the main market of WSE. The geographical differentiation in line with the inclusion of multilateral trading facilities (MTFs) could be beneficial. Also the number of observations in the present research prevents the generalisation of results. Practical implications. The present paper determines the spectrum of factors to be taken into consideration while managing a company's value and innovation policy. Originality. The study fulfils the research gap concerning the effects of innovations in tourism enterprises. It enriches current scientific discussion on innovations in tourism by delivering and analysing the set of characteristics differentiating them. Paper type. Research paper.
Author Dawid Szutowski (WZ / KCAFiW)
Dawid Szutowski,,
- KCAFiW
Other language title versionsEndogenous Determinants of the Impact of Innovations on Tourism Enterprises' Market Value
Journal seriesFolia Turistica, ISSN 0867-3888, e-ISSN 2353-5962, (B 11 pkt)
Issue year2014
No32
Pages175-194
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishinnowacje, wartość rynkowa, przedsiębiorstwo turystyczne
Keywords in Englishinnovations, market value, tourism enterprise
Abstract in PolishCel. Określenie zmian wartości przedsiębiorstw turystycznych w efekcie wprowadzania innowacji oraz identyfikacja endogenicznych determinant zróżnicowania efektów innowacji w krótkim i długim okresie. Metoda. Pierwsza część badań bazowała na systematycznych studiach literaturowych przy użyciu metody SALSA, druga zaś - na metodach analizy zdarzeń (event study) i analizy efektów kalendarzowych (calendar time portfolio), które pozwoliły zmierzyć wahania wartości firm w efekcie wprowadzania innowacji. Badanie przeprowadzono na próbie sześciu przedsiębiorstw turystycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Źródło danych stanowiły strony internetowe przedsiębiorstw oraz bazy danych GPW i Polskiej Agencji Prasowej. Wyniki. Pierwszym rezultatem badań było wyróżnienie pięciu cech innowacji, ważnych z punktu widzenia ich wpływu na wartość rynkową przedsiębiorstw turystycznych. Okazało się, że są to: potencjał komercjalizacji, stopień nowatorstwa, zgodność ze strategią, orientacja i typ. Badania wykazały wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstw turystycznych w efekcie wprowadzania innowacji oraz pozwoliły wskazać różnice będące następstwem zróżnicowania cech innowacji. Ograniczenia badań i wnioskowania. Studia literaturowe ograniczono do tekstów ogólnodostępnych i posiadających wersję elektroniczną. Badaniem zostały objęte przedsiębiorstwa turystyczne notowane na rynku głównym GPW. Uwzględnienie innych obszarów geograficznych oraz rynków alternatywnych (Multilateral Trading Facility - MTF) mogłoby być podstawą dalszych dociekań naukowych. Ponadto liczba badanych podmiotów i obserwacji nie pozwala na uogólnienie wyników. Implikacje praktyczne Artykuł określa spektrum zmiennych, które powinny być brane pod uwagę w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa i tworzenia polityki dotyczącej innowacji. Oryginalność. Badanie wypełnia istotną lukę poznawczą dotyczącą efektów innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych poprzez identyfikację cech innowacji różnicujących siłę ich wpływu na wartość rynkową. Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych.
URL http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_32_2014.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?