Luki dochodowe w systemie pomocy mieszkaniowej dla niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce. Wnioski z badań krajowych

Zuzanna Rataj

Abstract

The system of social housing welfare in Poland is addressed to poor and very poor house‑ holds. It does not apply to the group of underprivileged households who earn their income that on the one hand disqualifies them from applying for council flat but on the other hand is not suffi‑ cient to apply for a mortgage loan to purchase of a flat on commercial market. The response to the needs of such households were the flats available via Social Housing Associations (TBS). The research conducted in 2015–2016 showed the gaps in the system of social housing welfare in Poland. The in‑ come criteria that allow for renting particular types of flats – either council flats or TBS flats – are de‑ fined in a way that creates an income gap between them. As a consequence, households whose in‑ come levels fall into that gap have no possibility to avail of any welfare to satisfy their housing needs. The only possibility for them is to rent an apartment available on the market – with higher rents and often informal type of lease. Moreover, the income criteria that authorize for the rental of a TBS flat are on the same level as those authorizing for a mortgage loan. In this context, can they still be con‑ sidered a form of housing support? Are the housing welfare solutions available for underprivileged households effective? Do they fulfil their goal? Those questions are addressed by the author in this article alongside other related issues. The research has been conducted within the project entitled “Social housing and its role in fulfilling the housing needs of underprivileged households in Poland” financed by the National Science Centre (2014/13/N/HS4/02100).
Author Zuzanna Rataj (WE / KSiF)
Zuzanna Rataj,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsGaps in Housing Assistance for Destitute Households in Poland: Conclusions of the National Studies
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol4
No336
Pages87-102
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishmieszkania społeczne, niezamożne gospodarstwa domowe, polityka mieszkaniowa, polityka społeczna
Keywords in Englishsocial housing, indigent households, housing policy, social policy
Abstract in Polish System socjalnej pomocy mieszkaniowej w Polsce skierowany jest do ubogich i bar‑ dzo ubogich gospodarstw domowych. Pomija on grupę gospodarstw niezamożnych, uzyskujących dochody niekwalifikujące ich do uzyskania lokali z gminy, a także niewystarczające, aby uzyskać miesz‑ kanie na rynku w oparciu o finansowanie kredytem bankowym. Odpowiedzią na zgłaszane potrzeby mieszkaniowe tej grupy miały być zasoby towarzystw budownictwa społecznego. Badania prowadzo‑ ne w latach 2015–2016 ukazały luki w systemie pomocy mieszkaniowej w Polsce. Kryteria dochodowe uprawniające do najmu poszczególnych typów mieszkań – z zasobów gminy i TBS‑ów – ustalone są w taki sposób, że między jednymi a drugimi powstaje luka dochodowa. W konsekwencji gospo‑ darstwa uzyskujące dochody mieszczące się w tym przedziale nie mają możliwości otrzymania po‑ mocy w formie lokalu mieszkalnego. Pozostaje im najem z puli rynkowej – o wyższych czynszach, z nie zawsze uregulowaną formą najmu. Ponadto kryteria dochodowe uprawniające do najmu loka‑ lu komunalnego i z TBS‑ów są wysokie, sięgają nawet poziomu zdolności kredytowej gospodarstw domowych. Czy zatem rozwiązania w zakresie pomocy mieszkaniowej są dostosowane do zgłasza‑ nych potrzeb i spełniają swoje funkcje? W artykule autorka próbuje odpowiedzieć na to pytanie i inne, powiązane z nim, a także przybliża zaobserwowane problemy. Badania prowadzone były w ramach projektu pt. „Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkanio‑ wych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (2014/13/N/HS4/02100).
DOIDOI:10.18778/0208-6018.336.06
URL https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1681/pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?