Portfel wieloskładnikowy z nieprecyzyjną wartością bieżącą daną trapezoidalną liczby rozmytej

Joanna Siwek

Abstract

The article includes an analysis of a multiple asset portfolio, paying special attention to an imprecision risk, burdening the component instruments. The imprecision of decision premises is modeled in the imprecisely stated present value of portfolio assets, given subjectively by the investor in the form of trapezoidal fuzzy numbers. Next, for each asset and consisting portfolio we define imprecision measures appointed based on a fuzzy discounting factor. Analyzed theoretical model takes into account not only rational premises of a decision, but also allows for an inclusion of behavioral, technical and technological factors. During the performed research, relations between imprecision risk measures of assets and portfolio were found. Imprecision risk assessments are computed based on energy and entropy measures. Also, a case study is given, presenting mechanics of the model and methods of calculating risk measures. Performed analysis led to formulating some conclusions about the form and behavior of imprecision risk burdening a portfolio.
Author Joanna Siwek (WIiGE / KBO)
Joanna Siwek,,
- Department of Operations Research
Other language title versionsTwo-Asset Portfolio - Case of Present Value Given as a Trapezoidal Fuzzy Number
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol51
No5
Pages293-304
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishPortfel inwestycyjny, Studium przypadku
Keywords in EnglishInvestment portfolio, Case study
Abstract in PolishPraca zawiera analizę portfela wieloskładnikowego pod kątem ryzyka nieprecyzyjności. Nieprecyzyjność przesłanek decyzyjnych jest modelowana nieprecyzyjnym określeniem wartości bieżącej instrumentów składowych portfela podanej subiektywnie przez inwestora w postaci trapezoidalnej liczby rozmytej. Dla poszczególnych składników oraz skonstruowanego z nich portfela określone są miary obarczającej je nieprecyzyjności, badanej na podstawie rozmytych czynników dyskontujących. Analizowany model teoretyczny, oprócz przesłanek racjonalnych, uwzględnia czynniki behawioralne oraz techniczne i technologiczne wpływające na decydenta. Oceny ryzyka nieprecyzyjności rozważanego portfela dokonano przy pomocy miar energii i entropii. Przedstawiono również studium przypadku prezentujące sposób działania modelu i metody obliczania miar nieprecyzyjności. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano wnioski dotyczące postaci i zachowania ryzyka nieprecyzyjności portfela.
DOIDOI:10.17951/h.2017.51.5.293
URL https://journals.umcs.pl/h/article/download/5120/4420
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?