Koszt nabycia praw do nieruchomości w procesie realizacji inwestycji drogowych

Maria Trojanek , Izabela Rącka

Abstract

Inadequate and outdated transport infrastructure, often of low quality or sometimes non- -existent, is a problem which concerns many Polish cities and which has a negative impact on the competitiveness of Polish urban areas in relation to the cities of Western Europe, as well as on the lack of motivation of residents to change their lifestyle to a healthier and greener in the context of the means of transport. One of the conditions to improve the transport situation is the construction of roads, which will improve transport accessibility of cities and accelerate their economic development. The paper presents problems relating to the acquisition of property for public purposes. Particularly, land designated for roads in the City of Kalisz has been taken into account. In the group of operational objectives of the city in the City's Development Strategy for 2014-2020 (strategic objective: Kalisz - a functional city) was the improvement of external accessibility and quality of transport infrastructure, manifested in the construction of new roads, including ring roads, internal bypasses as well as increasing the quality of already existing road infrastructure, providing convenient parking spaces and construction of a coherent cycling infrastructure. This pathway was set as a continuation of previously approved strategy for the city, where one of the strategic objectives was shaping space and infrastructure, inter alia by taking care of the environment and taking broad measures of investment in technical infrastructure. A key part of the study is to identify the level and structure of expenditure of Kalisz authorities, related to the acquisition of real estate for the construction of technical infrastructure after the year 2000. Against the background of legal requirements, two of the most significant forms of acquiring new land have been presented: negotiation by both parties of the sale- -purchase agreement and the acquisition of real estate under the law for fair compensation. Benefits and losses associated with these solutions have also been identified.
Author Maria Trojanek (WZ / KIiN)
Maria Trojanek,,
- Department of Investment and Real Estate
, Izabela Rącka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Izabela Rącka,,
-
Other language title versionsThe Cost of Acquisition of Property Rights in the Implementation of Road Projects
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki, ISSN 1644-275X, e-ISSN 2353-3005, (B 10 pkt)
Issue year2016
No2 (34)
Pages185-195
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrynek nieruchomości, drogi, inwestycje, infrastruktura transportowa
Keywords in Englishreal estate market, roads, investments, transport infrastructure
Abstract in PolishProblem niewystarczającej, przestarzałej, o odpowiedniej jakości infrastruktury transportowej, a niekiedy jej braku dotyczy wielu polskich miast i wpływa negatywnie zarówno na konkurencyjność polskich obszarów miejskich wobec miast Europy Zachodniej, jak i na brak motywacji ludności do zmiany stylu życia na zdrowszy i bardziej ekologiczny w kontekście wykorzystywanych środków transportu. Jednym z warunków poprawy sytuacji transportowej jest budowa dróg, które poprawią dostępność komunikacyjną miast oraz przyspieszą ich rozwój gospodarczy. W pracy przedstawiono problemy pozyskiwania nieruchomości na cele publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów przeznaczonych pod drogi, na przykładzie Kalisza. W grupie celów operacyjnych miasta w strategii rozwoju miasta na lata 2014- 2020 (cel strategiczny: Kalisz - funkcjonalne miasto) znalazła się poprawa dostępności zewnętrznej i jakości infrastruktury transportowej, przejawiająca się w budowie nowych dróg, w tym obwodnic miasta w ciągu dróg krajowych, obwodnic wewnętrznych, jak również w zwiększeniu jakości infrastruktury drogowej już istniejącej, zapewnieniu dogodnych miejsc parkingowych, budowie spójnej infrastruktury rowerowej. Zarysowany kierunek jest kontynuacją wcześniej obowiązującej strategii miasta, której jednym z celów strategicznych było kształtowanie ładu przestrzennego i infrastrukturalnego, między innymi poprzez dbałość o środowisko naturalne i podejmowanie szeroko pojętych działań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej. Kluczową częścią opracowania jest wskazanie poziomu i struktury wydatków Kalisza związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowy infrastruktury technicznej po 2000 roku. Na tle uwarunkowań prawnych przedstawiono dwie najbardziej znaczące formy pozyskania nowych terenów: negocjowana przez obie strony transakcji umowa kupna-sprzedaży oraz przejęcie nieruchomości z mocy prawa za słusznym odszkodowaniem, a także wskazano korzyści i straty związane z zastosowaniem tych rozwiązań.
DOIDOI:10.18276/ptl.2016.34-18
URL http://www.wzieu.pl/zn/PTIL34/PTIL34.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?