Uwarunkowania szkoleń pracowników sektora publicznego w Polsce

Przemysław Piasecki

Abstract

The aim of the article is to analyze determinants of training participation among employees of the Polish public sector. Hypotheses regarding the influence of four groups of employee training factors in the analyzed sector were formulated using human capital theory as a research premise as well as on the basis of literature dealing with management in public institution research. The hypotheses were tested against data received from the Study of Human Capital in Poland using logistic regression, with training participation during the last year as a dependent variable. Results confirmed the hypotheses regarding the significant influence of human capital and job features on training incidence, while variables describing employee personal characteristics and organizational circumstances turned out to be statistically insignificant. Research constraints as well as directions for further analyses were described in the summary.
Author Przemysław Piasecki (WE / KPiPS)
Przemysław Piasecki,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsDeterminants of Employee Training in the Polish Public Sector
Journal seriesZarządzanie Zasobami Ludzkimi, ISSN 1641-0874, (B 13 pkt)
Issue year2015
No3-4
Pages81-96
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishSzkolenia, Szkolenie pracowników, Teoria kapitału ludzkiego, Sektor publiczny
Keywords in EnglishTraining, Manpower training, Theory of human capital, Public sector
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza uwarunkowań uczestnictwa pracowników polskiego sektora publicznego w szkoleniach. Przyjmując teorię kapitału ludzkiego jako podstawę rozważań, w oparciu o literaturę podejmującą problematykę zarządzania w instytucjach publicznych sformułowano hipotezy badawcze dotyczące oddziaływania czterech grup czynników na uczestnictwo pracowników badanego sektora w szkoleniach. Weryfikację empiryczną hipotez przeprowadzono na podstawie danych z badania Bilans Kapitału Ludzkiego za pomocą regresji logistycznej, w której zmienną objaśnianą było uczestnictwo w szkoleniu w ciągu ostatniego roku. Wyniki analizy potwierdziły hipotezy o istotnym wpływie kapitału ludzkiego oraz cech wykonywanej pracy na wystąpienie szkoleń, natomiast zmienne opisujące cechy osobiste osób zatrudnionych oraz organizacji okazały się nieistotne statystycznie. W podsumowaniu przedstawiono ograniczenia badania jak również wskazano kierunki dalszych analiz.
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?