System pomiaru dokonań: diagnoza rozwiązań stosowanych w polskich przedsiębiorstwach

Wanda Skoczylas , Andrzej Niemiec

Abstract

Purpose - presentation of the diagnosis results of applied solutions in performance measurement systems, according to their level of sophistication and compatibility with the strategic management needs of the company. Design/methodology/approach - survey carried out by CATI in 2012 and 2014 on a sample of 300 enterprises each matched disproportionately from the rEGoN base. In order to ensure the representativeness, the wages were developed, allowing refer the results of the Polish companies generally. The results of the study have been developed statistically. Findings - diagnosis of applied solutions used in performance measurement systems in Polish enterprises, according to their level of sophistication and compatibility with the strategic management needs of the company, describes characteristics of such as systems in Poland. The main finding is a gap between the solutions used in the practice of performance measurement of Polish enterprises, and those proposed in theory or described as the best practices. The most significant difference between others is focus on financial factors, which are often not linked to the strategy. Originality/value - the research presented in the article is comprehensive study, because it included and evaluated a full set of characteristics defining performance measurement system. Adopted analytical wages allow to identify the results with Polish companies generally, which gives broader, national context.
Author Wanda Skoczylas - Szczecin University (USz)
Wanda Skoczylas,,
-
, Andrzej Niemiec (WZ / KCAFiW)
Andrzej Niemiec,,
- KCAFiW
Other language title versionsPerformance Measurement System: Diagnosis of Applied Solutions in Polish Companies
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No2 (80), cz. 1
Pages149-162
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishzarządzanie strategiczne, system pomiaru dokonań
Keywords in Englishstrategic management, performance measurement systems
Abstract in PolishCel - prezentacja wyników przeprowadzonej diagnozy stosowanych rozwiązań w zakresie syste mu pomiaru dokonań, ocena poziomu ich zaawansowania i zgodności z potrzebami zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa. Metodologia badania - badanie ankietowe zrealizowane metodą CATI w roku 2012 i 2014 na próbie 300 przedsiębiorstw każde, dobranych w sposób nieproporcjonalny z bazy rEGoN. W celu zapewnienia reprezentatywności przeprowadzonego badania opracowane zostały wagi analityczne pozwalające odnieść wyniki przeprowadzonego badania na ogół polskich przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonego badania zostały opracowane statystycznie. Wynik - diagnoza stosowanych rozwiązań w systemie pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach polskich i ich ocena z punktu widzenia poziomu ich zaawansowania oraz potrzeb w zakresie zarządzania strategicznego umożliwia charakterystykę systemów funkcjonujących w Polsce. Zauważono występowanie luki pomiędzy stosowanymi rozwiązaniami pomiaru dokonań w praktyce przedsiębiorstw polskich a tymi, które proponowane są w teorii, czy opisywanymi w ramach najlepszych praktyk. Najistotniejszą różnicą jest między innymi koncentracja podmiotów na czynnikach finansowych, które często nie są powiązane ze strategią jednostki. Oryginalność/wartość - przedstawione w artykule wyniki badania systemu pomiaru dokonań są kompleksowym opracowaniem, ponieważ uwzględniono w nim i poddano ocenie pełen zestaw cech określających system pomiaru dokonań. Przyjęte wagi analityczne pozwoliły odnieść wyniki przeprowadzonego badania na ogół polskich przedsiębiorstw, co nadaje im szerszy, krajowy wymiar.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.2.80/1-15
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/80-2016/FRFU-80-cz1-149.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-06-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?