Wydatki w ramach zabezpieczenia społecznego jako inwestycja w kapitał ludzki w Polsce

Michał Litwiński

Abstract

Human capital is an important factor of socio-economic development. Among the factors that have an influence on the volume of the resource there is an underestimation of the meaning of costs from the social welfare system. The paper looks into the concerns that influence social welfare costs on the level of human capital. The aim of the paper is to verify the hypothesis that the cost of the social welfare system could be invested in the development of a resource in Poland. The aim of the paper is an attempt at changing the perception of the social welfare system. The research carried out in the paper could also be justification for the implementation of long-term strategies. Moreover, investment in human capital are crucial regarding demographical changes (especially of an aging population) - planning expenditures from the social welfare system in a way supporting the development of the resource considered could decrease the burden of the system in the future (e.g. taking care of the health of people at a productive age could diminish the cost of health care in the future). A basis of the research is the literature review. Conclusions were formulated on the basis of an econometric analysis of data from Poland in the period 2003-2013. The quantitative research regards a correlation analysis, the Granger causality test, the VAR model and an impulse-response analysis.
Author Michał Litwiński (WE / KSiF)
Michał Litwiński,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsThe Cost of the Social Welfare System as an Investment in Human Capital in Poland
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No10
Pages85-104
Publication size in sheets0.95
Keywords in PolishKapitał ludzki, Inwestowanie w kapitał ludzki, Zabezpieczenie społeczne, Opieka zdrowotna, Ubóstwo, Wydatki budżetowe, Wydatki inwestycyjne, Wydatki socjalne
Keywords in EnglishHuman capital, Investments in human capital, Social security system, Health care, Poverty, Budget expenditures, Investment expenditures, Social expenditures
Abstract in PolishKapitał ludzki stanowi jeden z ważniejszych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego też podkreśla się wagę inwestycji w podnoszenie jego poziomu. Wśród czynników, które oddziałują na wielkość zasobu, nie docenia się wydatków ponoszonych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego - brakuje w szczególności badań empirycznych. Problemem podjętym przez autora opracowania jest wpływ wielkości środków wydatkowanych z systemu zabezpieczenia społecznego na poziom kapitału ludzkiego. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, że wydatki ponoszone w ramach zabezpieczenia społecznego mogą stanowić inwestycję w rozwój wskazanego zasobu w Polsce. Osiągnięcie celu opracowania pozwoli na zmianę postrzegania systemu zabezpieczenia społecznego (wydatki nie będą traktowane jako koszt, ale jako inwestycja). Ba-danie może również stanowić uzasadnienie wprowadzania rozwiązań długofalowych w tym systemie. Ponadto inwestycje w kapitał ludzki są istotne w obliczu wyzwań demograficznych (w szczególności starzenia się populacji) - planowanie wydatków z zabezpieczenia społecznego w sposób wspierający rozwój zasobu pozwoli zmniejszyć obciążenie systemu w przyszłości (np. dbałość o zdrowie osób w wieku produkcyjnym pozwoli zmniejszyć wydatki na opiekę zdrowotną w przyszłości). Podstawą opracowania jest przegląd literatury polsko- i angielskojęzycznej. Wnioski zostały sformułowane na podstawie analizy ekonometrycznej danych dla Polski z lat 2003-2013. W badaniu ilościowym uwzględniono analizę korelacji, test przyczynowości w sensie Grangera, model VAR oraz analizę odpowiedzi na impuls.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.10.6
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/06_litwinski.pdf
Languagepl polski
File
06_litwinski.pdf 183.57 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?