Paradygmat rozwoju zrównoważonego – ujęcie krytyczne

Agnieszka Poczta-Wajda , Agnieszka Sapa

Abstract

The concept of sustainable development is now being used in many areas of the economy. Its implementation, however, has its supporters and constructive opponents. Because most authors have a positive attitude towards sustainable development, the aim of the study is to present critical views regarding this concept. The article is based on the analysis of Polish and English literature. The most important critical opinions formulated against the idea of sustainable development include: contradictory, too general and vague definition of sustainable development; abuse of the concept of sustainable development, which has led to the devaluation of the term; and the lack of effects of the implementation of sustainable development and the ever deepening of the problems it was supposed to solve. In order to break the United Nations deadlock, it is necessary to formulate measurable guidelines and to take concrete actions, which require significant financial resources.
Author Agnieszka Poczta-Wajda (WE / KMiGŻ)
Agnieszka Poczta-Wajda,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Agnieszka Sapa (WE / KMiGŻ)
Agnieszka Sapa,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsThe paradigm of sustainable development: a critical approach
Journal seriesProgress in Economic Sciences, ISSN 2300-4088, e-ISSN 2391-5951, (0 pkt)
Issue year2017
No4
Pages131-141
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekorozwój, ład ekonomiczny, społeczny i środowiskowy, ONZ, kryzys ekologiczny
Keywords in Englisheco-development, economic, social and environmental orders, United Nations, ecological crisis
Abstract in PolishRozwój zrównoważony to koncepcja, która znajduje obecnie zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Jej wdrażanie ma jednak swoich zwolenników, jak i konstruktywnych przeciwników. Ze względu na przewagę literatury odnoszącej się do idei zrównoważonego rozwoju w sposób pozytywny, celem pracy było przedstawienie uwag krytycznych formułowanych wobec tej koncepcji. Artykuł ma więc charakter przeglądowy i opiera się na analizie literatury polsko- i anglojęzycznej. Do najważniejszych zarzutów formułowanych wobec idei rozwoju zrównoważonego zaliczyć należy: wewnętrznie sprzeczną, zbyt ogólną i niejasną definicję rozwoju zrównoważonego; nadużywanie pojęcia rozwój zrównoważony, co doprowadziło do dewaluacji tego terminu; a także brak efektów wdrażania rozwoju zrównoważonego i pogłębianie się problemów, które miał on rozwiązać. W celu przełamania impasu na forum ONZ, konieczne jest sformułowanie wymiernych wytycznych i podjęcie konkretnych działań, a także znaczne środki finansowe.
DOIDOI:10.14595/PES/04/009
URL http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/111/0
Languagepl polski
Score (nominal)1
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 1.0, 08-10-2020, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-10-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?