Economic Aspects of the Implementation of the Rural Development Programme 2014-2020. Reminiscences and Projection

Sebastian Stępień , Andrzej Czyżewski

Abstract

The second pillar of the Common Agricultural Policy is an important element of support for Polish rural areas, due to the need to improve the competitiveness of agricultural producers, to transform the employment structure, to boost infrastructure development and to implement tasks related to the protection of the environment. Thus, the size of the funds of the Rural Development Programme (RDP) for 2014-2020 and their allocation to different tasks is essential for the future of rural areas. The aim of the article was to evaluate the RDP for 2014-2020 from the point of view of the potential economic consequences of its implementation. This rating was made in two areas: the budget, and the construction of selected activities. Data on the budget and the allocation of funds in the new financial period indicate that the RDP limits expenditures on some of the objectives, primarily related to infrastructure and entrepreneurship. The priority actions are, however, pro-investment and modernization, and improving the position of farmers in the food chain. There are also programs of a social nature, aimed at small farms and activities with low added value (e.g. less favored areas, or LFA). Reducing the budget of the RDP forced implementation of some solutions, e.g. degressive payments and limits on the area and economic size of farms; thereby both the smallest and larger farms could be excluded from part of the support.
Author Sebastian Stępień (WE / KMiGŻ)
Sebastian Stępień,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsEkonomiczne aspekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Reminescencje i projekcja
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2016
Vol42
No4
Pages651-658
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishobszary wiejskie, Polska, PROW, budżet, działania, ocena
Keywords in Englishrural areas, Poland, RDP, budget, tasks, assessment
Abstract in PolishII filar wspólnej polityki rolnej jest ważnym elementem wsparcia polskich obszarów wiejskich, ze względu na konieczność podniesienia konkurencyjności producentów rolnych, przekształcenia struktury zatrudnienia, potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury oraz realizacji zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Tym samym wielkość funduszy PROW 2014-2020 i ich alokacja na poszczególne zadania jest kluczowa dla przyszłości wsi. Celem artykułu była ocena Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z punktu widzenia ekonomicznych aspektów jego realizacji. Ocena ta została dokonana w dwóch obszarach: możliwości budżetowych oraz konstrukcji wybranych działań. Dane dotyczące budżetu i alokacji środków pieniężnych w nowym okresie finansowym wskazują, iż w PROW kurczą się wydatki na niektóre cele, przede wszystkim związane z budową infrastruktury i przedsiębiorczością. Priorytetem stają się natomiast działania proinwestycyjne i modernizacyjne oraz poprawiające pozycję rolnika w łańcuchu dostaw żywności. Są także programy o charakterze socjalnym, skierowane do małych gospodarstw oraz działania o niskiej wartości dodanej (np. ONW). Redukcja budżetu PROW wymusiła ponadto wprowadzenie pewnych rozwiązań, np. degresywności płatności lub limitów powierzchni i wielkości ekonomicznej gospodarstwa, przez co wykluczone z części wsparcia zostały zarówno gospodarstwa najmniejsze, jak i wielkotowarowe.
DOIDOI:10.17306/JARD.2016.91
URL http://www.jard.edu.pl/pub/91_4_2016.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-06-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?