Tożsamość zawodowa nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu a ich kompetencje do nauczania

Anna Wach-Kąkolewicz

Abstract

The issue of teachers' professional identity is not new as it has been widely discussed in a number of scientific papers. However, it is still topical, given the changing social, cultural and economic reality and the resulting expectations of the university's various stakeholders. The aim of this paper is to discuss the professional identity of teachers with special attention given to their teaching competence, declared by research (scientific) and teaching experts. With regard to the goal adopted in the paper, we will discuss the classification of the professional roles of an academic teacher and we will attempt to describe aspects of their professional identity and attitudes of teachers concerning the tasks resulting from the roles they play. I also intend to identify the way in which areas of research and teaching influence each other and what teaching competence (reflected mainly in the declared approaches to teaching) the teachers who are research (scientific) experts have and what approach to designing and conducting classes with students the so-called teaching experts prefer. In order to accomplish the above goals, I will use the results of the survey carried out among academic teachers of the Poznań University of Economics and Business.
Autor Anna Wach-Kąkolewicz (WE / KEiRK)
Anna Wach-Kąkolewicz
- Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr
Inne wersje tytułuThe Professional Identity of Academic Teachers at the Poznań University of Economics and Business and Their Teaching Competence
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Tom5
Nr3
Paginacja67-85
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.9
Słowa kluczowe w języku polskimtożsamość zawodowa, role zawodowe, nauczyciel akademicki, kompetencje do nauczania, model/tok prowadzenia zajęć
Słowa kluczowe w języku angielskim professional identity, professional roles, academic teacher, teaching competence, approaches to teaching
Streszczenie w języku polskimemat tożsamości zawodowej nauczyciela nie jest nowy, wielokrotnie był podejmowany w różnych pracach naukowych, wciąż jest jednak aktualny, zważywszy na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-kulturowo-gospodarczą i wynikające z niej oczekiwania różnych interesariuszy uczelni. Celem artykułu było zaprezentowanie tożsamości zawodowej nauczycieli akademickich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kompetencje do nauczania, jakie deklarują eksperci merytoryczni (naukowi) oraz eksperci dydaktyczni. W związku z przyjętym celem w artykule omówiono klasyfikację ról zawodowych nauczyciela akademickiego, a także podjęto próbę przybliżenia aspektów tożsamości zawodowej oraz postaw nauczycieli wobec zadań wynikających z ich ról. Zamiarem autorki było także określenie, w jaki sposób obszary pracy naukowej i dydaktycznej wpływają na siebie oraz jakie kompetencje do nauczania (wyrażające się głównie w deklarowanych modelach prowadzenia zajęć) mają nauczyciele będący ekspertami merytorycznymi (naukowymi), a jakie podejście przy projektowaniu i prowadzeniu zajęć ze studentami preferują tzw. eksperci dydaktyczni. W realizacji powyższych celów wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.3.4
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/04_Wach_Kakolewicz.pdf
Językpl polski
Plik
04_Wach_Kakolewicz.pdf z dnia 30-03-2018
187.82 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-08-02)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?