Tożsamość zawodowa nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu a ich kompetencje do nauczania

Anna Wach-Kąkolewicz

Abstract

The issue of teachers' professional identity is not new as it has been widely discussed in a number of scientific papers. However, it is still topical, given the changing social, cultural and economic reality and the resulting expectations of the university's various stakeholders. The aim of this paper is to discuss the professional identity of teachers with special attention given to their teaching competence, declared by research (scientific) and teaching experts. With regard to the goal adopted in the paper, we will discuss the classification of the professional roles of an academic teacher and we will attempt to describe aspects of their professional identity and attitudes of teachers concerning the tasks resulting from the roles they play. I also intend to identify the way in which areas of research and teaching influence each other and what teaching competence (reflected mainly in the declared approaches to teaching) the teachers who are research (scientific) experts have and what approach to designing and conducting classes with students the so-called teaching experts prefer. In order to accomplish the above goals, I will use the results of the survey carried out among academic teachers of the Poznań University of Economics and Business.
Author Anna Wach-Kąkolewicz (WE / KEiRK)
Anna Wach-Kąkolewicz,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsThe Professional Identity of Academic Teachers at the Poznań University of Economics and Business and Their Teaching Competence
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No3
Pages67-85
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishtożsamość zawodowa, role zawodowe, nauczyciel akademicki, kompetencje do nauczania, model/tok prowadzenia zajęć
Keywords in English professional identity, professional roles, academic teacher, teaching competence, approaches to teaching
Abstract in Polishemat tożsamości zawodowej nauczyciela nie jest nowy, wielokrotnie był podejmowany w różnych pracach naukowych, wciąż jest jednak aktualny, zważywszy na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-kulturowo-gospodarczą i wynikające z niej oczekiwania różnych interesariuszy uczelni. Celem artykułu było zaprezentowanie tożsamości zawodowej nauczycieli akademickich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kompetencje do nauczania, jakie deklarują eksperci merytoryczni (naukowi) oraz eksperci dydaktyczni. W związku z przyjętym celem w artykule omówiono klasyfikację ról zawodowych nauczyciela akademickiego, a także podjęto próbę przybliżenia aspektów tożsamości zawodowej oraz postaw nauczycieli wobec zadań wynikających z ich ról. Zamiarem autorki było także określenie, w jaki sposób obszary pracy naukowej i dydaktycznej wpływają na siebie oraz jakie kompetencje do nauczania (wyrażające się głównie w deklarowanych modelach prowadzenia zajęć) mają nauczyciele będący ekspertami merytorycznymi (naukowymi), a jakie podejście przy projektowaniu i prowadzeniu zajęć ze studentami preferują tzw. eksperci dydaktyczni. W realizacji powyższych celów wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.3.4
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/04_Wach_Kakolewicz.pdf
Languagepl polski
File
04_Wach_Kakolewicz.pdf of 30-03-2018
187.82 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?