Dochodowość strategii inwestycyjnych bazujących na rekomendacjach maklerskich na polskim rynku akcji

Adam Zaremba , Przemysław Konieczka

Abstract

The profitability of analysts' recommendations is documented in numerous studies from all over the world. However, the evidence from the Polish market is relatively modest. The primary aim of this study is to fill this gap. The paper contributes to the economic literature in three ways. First, it provides fresh out-of-sample evidence on returns patterns following analysts' recommendations from Poland. Second, it examines the relationships between these patterns and the size of the analysed companies. Finally, it investigates whether it is possible to design profitable strategies based on the patterns discovered. We use monthly stock level data from Poland and the sample period is 2004-2013. In order to examine the profitability of analysts' reports, we build long/short investment portfolios and test their performance against the CAPM, Fama-French three-factor, and Carhart four-factor models. The principal findings can be summarized as follows. First, we document that top-rated companies deliver better returns than bottom-rated companies. Second, we find that this profitability is particularly impressive among small-capitalisation companies. Third, the above-average rates of return can be partially explained by the influence of WML and HML factors. Finally, we provide evidence that strategies based on analysts' recommendations deliver positive and statistically significant abnormal rates of return.
Author Adam Zaremba (WZ / KIiRK)
Adam Zaremba,,
- Department of Investment and Capital Markets
, Przemysław Konieczka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Przemysław Konieczka,,
-
Other language title versionsProfitability of Investment Strategies Based on Stock Recomendations on the Polish Market
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No2
Pages7-28
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishrekomendacje maklerskie, analitycy, strategie inwestycyjne, polski rynek akcji
Keywords in English stock recommendations, analysts, investment strategies, Polish stock market
Abstract in Polish Głównym celem artykułu jest zbadanie dochodowości strategii inwestycyjnych bazujących na rekomendacjach maklerskich na polskim rynku akcji. Niniejszy artykuł poszerza stan wiedzy naukowej na trzy sposoby. Po pierwsze, dostarcza świeżych informacji o wpływie rekomendacji maklerskich na zachowania cen akcji. Po drugie, zajmuje się badaniem relacji między tymi mechanizmami a rozmiarem spółek ocenianych przez analityków. Po trzecie, analizuje możliwości budowania skutecznych strategii inwestycyjnych zgodnie z zaobserwowanymi mechanizmami. Badanie opiera się na danych z polskiego rynku akcji w latach 2004-2013. W ramach badania zbudowano portfele inwestycyjne typu long/short i przetestowano generowane przez nie wyniki w ramach modelu CAPM, trójczynnikowego Famy i Frencha oraz czteroczynnikowego Carharta. Główne wnioski z badania można podsumować w następujący sposób. Akcje spółek najlepiej ocenianych przez analityków generują wyższe stopy zwrotu niż akcje spółek najgorzej ocenianych, przy czym zjawisko to jest szczególnie wyraźne w grupie spółek o małej kapitalizacji. Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji można częściowo wyjaśnić efektami wskaźnika wartości księgowej do ceny i momentum, jednak pomimo to strategie oparte na rekomendacjach maklerskich pozwalają na generowanie dodatnich i statystycznie istotnych anormalnych stóp zwrotu.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/01_zaremba_konieczka.pdf
Languagepl polski
File
01_zaremba_konieczka.pdf 213.71 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?