Wpływ ekspansji globalnych łańcuchów wartości na tendencje rozwojowe w światowym handlu

Ewa Mińska-Struzik

Abstract

The article examines the influence of the expansion of global value chains on the development of world trade. Nowadays trade is rapidly intensifying, due mainly to multiple movements of parts and components between the markets on which particular phases of production processes are placed. This has led the value of trade to far exceed the value added in production. As a result of such overestimation, some conclusions have become questionable - for example, that there would occur a significant increase in the importance of developing countries in world trade and a marked shift in their comparative advantage. The article presents these and other shortcomings of traditional trade measures. It also discusses the latest developments in the design and implementation of alternative measures, aiming to increase the precision of the descriptions of world trade
Author Ewa Mińska-Struzik (WGM / KMSG)
Ewa Mińska-Struzik,,
- Department of International Economics
Other language title versionsThe Impact of Global Value Chains on Trends in World Trade
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Issue year2015
No10
Pages37-52
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polish handel międzynarodowy, globalne łańcuchy wartości, wertykalna specjalizacja, handel zadaniami
Keywords in English international trade, global value chains, vertical specialisation, trade in tasks
Abstract in PolishPrzedmiotem rozważań przedstawionych w artykule jest wpływ rozwoju globalnych łańcuchów wartości na kształtowanie się strumieni światowego handlu. Poruszono kwestię intensyfikacji handlu będącej konsekwencją wielokrotnego przemieszczania części i komponentów pomiędzy rynkami, na których ulokowano poszczególne ogniwa łańcucha. Prowadzi to do sytuacji, w której wartość wymiany znacząco przekracza wartość dodaną w produkcji. W efekcie takiego przeszacowania wątpliwe stają się niektóre wnioski dotyczące np. istotnego wzrostu znaczenia krajów rozwijających się w światowym handlu czy wyraźnej zmiany ich przewagi komparatywnej. W artykule przedstawiono te i inne wady tradycyjnych miar. Omówiono też najnowsze osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia miar alternatywnych zmierzających do zwiększenia precyzji opisu struktury światowego handlu
URL https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/970/725
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?