Przemiany strukturalne w handlu detalicznym Poznania

Maria Sławińska

Abstract

This paper analyses the structural transformation of the retail sector in Poznań, taking into account the market conditions for the development of commerce in the period of systemic transformation in Poland. The primary factors determining the rapid pace of transformation in the retail sector include economic globalisation, increasing competition, the growth of new information and communications technologies and changes to the customers’ purchasing behaviour. The scope of discussion has been limited to the analysis of retailing in Poznań with the focus on the city-forming function of trade and the effect it has on the city image. The analysis has shown that Poznań finds itself among cities with exceedingly easy access to commercial services. This is reflected both in the number and in the structure of retail outlets. The construction of shopping malls in the city has transformed the character and ambience of many shopping streets in the centre of Poznań. a strategic objective of the local authorities in terms of their commerce policy should be to strike the right balance between various formats of high street retail outlets located in the heart of the city and shopping malls that are a form of spatial concentration of retailing operations.
Author Maria Sławińska (WZ / KHiM)
Maria Sławińska,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsStructural transformation in the retail sector in Poznań
Journal seriesZeszyty Naukowe, ISSN 1642-9613, e-ISSN 2300-5475, (B 6 pkt)
Issue year2014
No28
Pages13-24
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishprzemiany strukturalne,handel detaliczny,Poznań
Abstract in PolishPrzedmiotem artykułu jest analiza przemian strukturalnych w handlu detalicznym Poznania na tle uwarunkowań rozwoju sektora handlu w okresie transformacji systemowej w Polsce. Do głównych determinant wysokiej dynamiki zmian w handlu detalicznym zaliczono: globalizację gospodarki, rosnącą konkurencję, rozwój nowych technologii informacyjnych oraz zmiany zachowań rynkowych nabywców. Zakres przedmiotowy rozważań został ograniczony do analizy funkcjonowania handlu detalicznego w Poznaniu z punktu widzenia miastotwórczej funkcji handlu i budowania wizerunku miasta. Z przeprowadzonej analizy wynika, że Poznań jest miastem o bardzo dużej dostępności do usług handlowych. Świadczy o tym zarówno liczba i struktura sieci punktów sprzedaży detalicznej. Lokalizacja centrów handlowych w mieście wpłynęła na zmianę charakteru wielu ulic handlowych w centrum Poznania. Strategicznym celem polityki handlowej władz samorządu lokalnego powinno być oddziaływanie na utrzymanie równowagi pomiędzy różnymi formatami sklepów zlokalizowanych w obrębie ścisłego centrum miasta na ulicach handlowych a centrami handlowymi będącymi formą przestrzennej koncentracji działalności handlowej.
URL http://akademiakupiecka.pl/wp-content/uploads/2014/11/ZN_28.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?