Bezzatrudnieniowy charakter wzrostu gospodarczego w Polsce i jej regionach (w latach 1995-2013)

Wacław Jarmołowicz , Sławomir Kuźmar

Abstract

The aim of the paper is an attempt to explorethe theoretical essence of jobless growth phenomena as well as theempirical assessment of the level and dynamic of employment and economic growth in polish regions over the period1995-2013. In the above context the main theoretical background of jobless growth phenomena and the results of theearlier studies concerning the Polish labor market was identified and described. The results of conducted analysis indicatethat in some periods the jobless growth processes was present on the Polish labor market. The industry-mix analysisindicate that the one of the potential sources of such situation could be the overemployment in agriculture sector.Additionally empirical analysis indicate thatso called limit of jobless growth in case of Polish regions amounted to 3,1 %.
Author Wacław Jarmołowicz - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wacław Jarmołowicz,,
-
, Sławomir Kuźmar (WE / KMiBR)
Sławomir Kuźmar,,
- KMiBR
Other language title versionsThe Jobless Character of Economic Growth in Poland and Polish Regions (in 1995-2013)
Journal seriesZeszyt Naukowy Uniwesytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, ISSN 2081-9579, e-ISSN 2353-2815, (B 6 pkt)
Issue year2016
No13
Pages55-68
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishzatrudnienie, wzrost gospodarczy, bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy
Keywords in Englishjobless growth, employment, economic growth
Abstract in PolishPrzedmiotem rozważań jest próba teoretycznego objaśnienia istoty bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego w Polsce oraz dokonanie empirycznej analizy i oceny kształtowania się poziomu i dynamiki zatrudnienia oraz stopy wzrostu gospodarczego w polskich regionach w latach 1995-2013. W powyższym kontekście przedstawiono podstawowe ustalenia teoretyczne oraz wyniki wcześniejszych badań empirycznych, dotyczących zjawiska bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego. Przeprowadzone analizy i oceny wykazały przy tym, że w badanym okresie występowały podokresy, w których wyraźnie obserwowano bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy. Analiza sektorowej struktury gospodarki wykazała ponadto, że jedną z potencjalnych przyczyn tego zjawiska mógł być czynnik strukturalny w postaci nadmiernego udziału zatrudnienia w rolnictwie w stosunku do udziału produkcji tego sektora w łącznej wielkości produkcji. Ustalenia empiryczne pozwoliły zarazem na oszacowanie teoretycznej granicy bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego, która w analizowanym okresie wynosiła 3,1%.
DOIDOI:10.18276/wpe.2016.13-05
URL https://wnus.edu.pl/wpe/pl/issue/349/article/5257/
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?