Księgi rachunkowe w służbie sprawozdawczości finansowej i podatkowej w świetle zachodzących przemian na przełomie XX i XXI wieku

Marta Kluzek

Abstract

Books of accounts serve multiple tasks, but in a developed market environment their primary function is information. This article presents the information needs of a particular user of financial accounting - the tax administration. The purpose of this article is to present the reasons for the differences between tax law and the balance sheet, particularly in relation to the category of financial results, and the consequences of this state of affairs for businesses. A tax legislator adjusts the gross income for the purposes of taxation, or ignores this category completely, defining corporate taxable income according to different rules. The separation between accounting law and tax law stems from different principles underlying these two legal branches. The accounting systems of individual countries increasingly follow the Anglo-Saxon model, which satisfies primarily the information needs of investors, whereas tax law systems remain national systems. The current form of the Accounting Act now in force in Poland, as a result harmonization and standardization processes, is an attempt to combine the continental and Anglo-Saxon models. The diversity in the principles underlying accounting law and tax law does not mean that finding a common approach is not possible. However, considering the changes taking place in both areas, determined by developments occurring around the world, this goal seems difficult to achieve, and making separate balance-sheet and tax calculations in companies is becoming more and more time-consuming.
Author Marta Kluzek (WZ / KIiRK)
Marta Kluzek,,
- Department of Investment and Capital Markets
Other language title versionsBooks of Accounts for the Purpose of Both Financial and Tax Reporting in Light of the Changes Taking Place at the Turn of the 21st Century
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No5
Pages20-35
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishksięgi rachunkowe, prawo bilansowe, prawo podatkowe, wynik finansowy, dochód podatkowy
Keywords in Englishbooks of accounts, accounting law, tax law, financial results, taxable income
Abstract in PolishKsięgi rachunkowe pełnią różnorodne funkcje, ale podstawową ich funkcją w warunkach rozwiniętego rynku jest funkcja informacyjna. W artykule są zaprezentowane potrzeby informacyjne zgłaszane przez szczególnego użytkownika rachunkowości finansowej, jakim jest administracja podatkowa. Celem artykułu jest przedstawienie przyczyn rozbieżności między prawem podatkowym i bilansowym, szczególnie w odniesieniu do kategorii wyniku finansowego, i konsekwencji takiego stanu rzeczy dla przedsiębiorstw. Ustawodawca podatkowy koryguje dla celów opodatkowania zysk brutto lub w ogóle nie nawiązuje bezpośrednio do tej wielkości, odrębnie definiując dochód podatkowy osoby prawnej. U podstaw rozdziału między prawem bilansowym a podatkowym legły odmienne zasady kształtujące te dwie gałęzie prawa. Systemy rachunkowe poszczególnych państw w coraz większym stopniu uwzględniają model anglosaski, w którym zaspokaja się potrzeby informacyjne przede wszystkim inwestorów, natomiast systemy podatkowe pozostają nadal systemami narodowymi. Ustawa o rachunkowości obowiązująca w Polsce w obecnym kształcie jako wynik procesu harmonizacji i standaryzacji stanowi próbę połączenia modelu kontynentalnego i anglosaskiego. Zróżnicowanie zasad leżących u podstaw prawa bilansowego i podatkowego nie oznacza jeszcze, że nie można znaleźć wspólnego podejścia, choć wydaje się to coraz trudniejsze, obserwując ścieżki zmian w obydwu obszarach, zdeterminowane zmianami zachodzącymi w świecie, a ustalenie odrębnie wyniku bilansowego i podatkowego w przedsiębiorstwach staje się coraz bardziej czasochłonne.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/02_kluzek.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_02_kluzek.pdf 138.84 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?