Kryteria zrównoważonego rozwoju jako element zintegrowanego systemu zarządzania w przemyśle spożywczym

Marta Purol , Alina Matuszak-Flejszman

Abstract

The purpose of the paper is to assess the possibility of including the sustainability criteria of integrated management systems in the food industry. Sustainability, development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs, is for sure associated with the food production and consumption. There are undertaken a lot initiatives in the world, of varying scope and specificity, limiting the negative impact of food production and consumption on the environment. One of this kinds of sustainable activities in food production and consumption may be changes in the management systems, leading to the incorporation of sustainability criteria in the management and production processes. There are some guidelines to include the sustainable management standards (ISO 20121: 2012, ZNU - Standard Nachhaltiger Wirtschaften, et al), which can be the basis for building universal, recognizable standards. The paper discusses the criteria for the sustainable management of the selected standards and assesses the possibility to include these requirements in the management of integrated management systems (quality, environment, occupational health and food safety
Autor Marta Purol (WT / KPPJ)
Marta Purol
- Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości
, Alina Matuszak-Flejszman (WT / KEJ)
Alina Matuszak-Flejszman
- Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
Inne wersje tytułuCriteria of Sustainability as a Part of Integrated Management System in Food Industry
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr 377
Paginacja38-53
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimProdukcja żywności, Konsumpcja żywności, Zintegrowane systemy zarządzania, Rozwój zrównoważony
Słowa kluczowe w języku angielskimFood production, Food consumption, Integrated Management System, Sustainable development
Streszczenie w języku polskimCelem publikacji jest ocena możliwości włączenia kryteriów zrównoważonego rozwoju do zintegrowanych systemów zarządzania w przemyśle spożywczym. Zrównoważony rozwój, czyli podejście zapewniające, że potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie, wiąże się niewątpliwie z produkcją i konsumpcją żywności. Na arenie międzynarodowej podejmowanych jest w związku z tym wiele inicjatyw, o różnym zasięgu i specyfice, ograniczających negatywny wpływ produkcji i konsumpcji żywności na środowisko naturalne. Jednym z takich działań na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności mogą być zmiany w systemach zarządzania prowadzące do włączania kryteriów zrównoważonego rozwoju w procesy zarządcze i produkcyjne. Pojawiają się pionierskie opracowania wytycznych, ujętych w standardy zrównoważonego zarządzania (ISO 20121:2012, ZNU - Standard Nachhaltiger Wirtschaften i in.), które mogą być podstawą do budowania uniwersalnych, rozpoznawalnych standardów. W publikacji omówiono kryteria wybranych standardów zrównoważonego zarządzania w produkcji żywności oraz dokonano oceny możliwości włączenia tych wymagań w zarządzanie zintegrowanymi systemami zarządzania jakością, środowiskiem, BHP i bezpieczeństwem żywności
Języken angielski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-10-12)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruZrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?