Analiza kształtowania się barier prowadzenia działalności w wybranych działach sektora usług w świetle zmian klimatu koniunktury w województwach Polski

Jan Fazlagić , Robert Skikiewicz

Abstract

The economic performance of business enterprises depends not only on the quality of its tangible and intangible resources but also on the influence of external factors which may either stimulate a company’s growth or hinder it. Those external factors which may substantially influence the general conditions of economic performance are classified as barriers to doing business. The aim of this paper is to investigate the relationship between the business barriers and the general business climate. The intensity of barriers in different Polish regions is analysed against the general business climate indices for the Polish economy in selected branches of the service sector in the Polish economy. The ranking of Polish regions in terms of the average intensity of barriers in the service sector (sections H, I and J) is substantially diversified. Only a few regions are characterised by high intensity of business barriers in all three sections. The relationships between the intensity of barriers and the general business climate at the regional level are weaker than at the country level and remain predominantly negative. The position of a region in the general population of regions in terms of business climate varies in time. The following statistical methods have been applied: descriptive statistics measures, correlation analysis, Ward method. The improvement of general business climate in the selected branches of economy in regions, in principle, decreases the intensity of barriers to doing business.
Author Jan Fazlagić (WZ / KBRiU)
Jan Fazlagić,,
- Department of Research Markets and Services
, Robert Skikiewicz (WZ / KBRiU)
Robert Skikiewicz,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsAnalysis of Barriers to Economic Activity Shaping in Selected Branches of the Services Sector in the Light of the Business Climate Changes in Polish Regions
Journal seriesPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ISSN 2080-1653, e-ISSN 2449-903X, (B 12 pkt)
Issue year2018
No32 (2)
Pages216-228
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkoniunktura; przedsiębiorczość; rozwój regionalny; sektor usług
Keywords in Englishbusiness climate; entrepreneurship; regional development; services sector
Abstract in PolishUzyskiwane przez przedsiębiorstwa wyniki ekonomiczne są uzależnione nie tylko od jakości posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych, ale także od oddziaływania czynników zewnętrznych, które mogą stymulować rozwój przedsiębiorstwa lub ograniczać go. Czynniki z otoczenia przedsiębiorstwa, które w istotnym stopniu mogą wpływać na warunki prowadzenia działalności gospodarczej, klasyfikuje się jako bariery dla prowadzenia działalności. W opracowaniu podjęto próbę analizy barier dla prowadzenia działalności na tle koniunktury gospodarczej w wybranych sekcjach sektora usług oraz wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Kolejność województw w rankingu według średniego poziomu barier w poszczególnych sekcjach sektora usług (H, I oraz J) dość znacznie się różni. Niewiele jest województw o wysokim poziomie barier równocześnie we wszystkich trzech sekcjach. Zależności między natężeniem barier dla prowadzenia działalności oraz ogólnym klimatem koniunktury na poziomie województw są słabsze niż na poziomie całego kraju, przy czym w znacznej większości przypadków pozostają ujemne. W opracowaniu zastosowano miary statystyki opisowej, analizę korelacji oraz metodę Warda. Pozycja danego województwa na tle pozostałych województw pod względem poziomu koniunktury ulega zmianie w czasie. Wraz z poprawą koniunktury gospodarczej w wyodrębnionych segmentach województw zasadniczo zmniejsza się natężenie barier dla prowadzenia działalności gospodarczej.
DOIDOI:10.24917/20801653.322.15
URL http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.322.15/4009
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruUwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?