Drivers for the agricultural price gap in the different agrarian structures of the EU

Bazyli Czyżewski , Alexandra Nicula , Amalia Nicula

Abstract

The index of agricultural goods output comprises weighted changes of prices of agricultural commodities whereas the index of intermediate consumption describes fluctuations of outlays’ prices such as seeds and planting stock, energy, fertilizers, soil improvers, plant protection products or feedingstuffs. The relation of these two indices is defined as “price gap” or “price scissors”. There is a lot of price models for agricultural goods investigated in the subject literature. However, the issue of modeling drivers for the price gap has been rarely explored. For that reason authors aim to estimate longterm regression models of the agricultural price gap for different European countries that represent varied agrarian structures. The analysis entails few stages. In the first stage,the long-term price indices (from 1980 to 2014) were computed basing on EUROSTAT and FAOSTAT agricultural prices data for all available agricultural products and outlays in the EU-27 countries. Then, the aggregated indices were weighted with a volume of production or intermediate consumption on thebasis of the averageprice indicesfor the respectiveoutputs or inputs. In the second stage, a cluster analysis was performed with regard to the utilization of a land factor by individual farms in the subsequent European countries. In the third stage, three countries were chosen for case studies from the each of the distinguished clusters and the econometric models of price gap were estimated where the indices of outputs and inputs are independent variables. An interesting finding was discovered that marginal effects for price gap drivers are much stronger in the countries of an intensive and large scale agriculture (as France, Great Britain and Denmark) than in the countries of fragmented agrarian structures such as Greece, Portugal and Ireland.
Author Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
, Alexandra Nicula - „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia
Alexandra Nicula,,
-
, Amalia Nicula - „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia
Amalia Nicula,,
-
Other language title versionsWyznaczniki relacji cenowych na rynkach rolnych w różnych strukturach agrarnych UE
Journal seriesProgress in Economic Sciences, ISSN 2300-4088, e-ISSN 2391-5951, (0 pkt)
Issue year2016
No3
Pages13-40
Publication size in sheets1.35
Keywords in Polishceny produktów rolnych, luka cenowa, nożyce cenowe
Keywords in Englishagricultural prices, price gap, price scissors
Abstract in PolishIndeks produkcji towarów rolniczych obejmuje ważone zmiany towarów rolnych podczas gdy indeks konsumpcji pośredniej opisuje fluktuacje cen produktów takich jak nasiona i rośliny, energia, nawozy, polepszacze gleby, środki ochrony roślin i pasze. Relacja między tymi dwoma indeksami jest definiowana jako “luka cenowa” lub “nożyce cenowe”. Istnieje wiele modeli cenowych przebadanych dla towarów rolniczych w literaturze przedmiotu, jednakże sprawa czynników modelujących lukę cenową jest rzadko poruszana. Z tego powodu autorzy zamierzają oszacować długoterminowy model regresji luki cenowej dla rolnictwa różnych krajów europejskich reprezentujących zróżnicowane struktury agrarne. Niniejsza analiza zawiera kilka etapów. W pierwszym, długoterminowe indeksy cenowe (od 1980 do 2014) zostały obliczone przy użyciu danych cen rolnictwa według EUROSTAT i FAOSTAT dla wszystkich dostępnych produktów i nakładów w krajach EU-27. Następnie indeksy są ważone zgodnie z poziomem produkcji lub konsumpcji pośredniej na podstawie średnich indeksów cenowych dla odpowiedniego wielkości wejściowej lub wyjściowej. W drugim etapie została dokonana analiza klasterowa w odniesieniu do czynnika ziemi przez indywidualne farmy w kolejnych krajach europejskich. W trzecim kroku zostały wybrane trzy kraje z wybranych grup (klasterów) i modele ekonomiczne luk cenowych zostały oszacowane gdzie indeksy wartości wejściowych i wyjściowych były zmiennymi niezależnymi. Dokonano interesującego spostrzeżenia, że efekty marginalne czynników luk cenowych są znacznie silniejsze w krajach o intensywniejszym i wielkoskalowym rolnictwie (jak Francja, Wielka Brytania i Dania) niż w krajach of rozczłonkowanej strukturze rolnej jak Grecja, Portugalia i Irlandia.
DOIDOI:10.14595/PES/03/001
URL http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/82
Languageen angielski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?