Perspektywy dla inwestowania w biomasę wykorzystywaną do produkcji energii elektrycznej w Polsce - problem dostępności ziemi na przykładzie uprawy wierzby wiciowej

Adam Staliński

Abstract

The use of biomass is perceived as a way to transition from energy based on fossil fuels to renewable energy. However, the cultivation of energy crops requires large areas, which are currently being used by food manufacturers. The popularity and development of biomass production raises the question whether there is enough land to provide both adequate supplies of food and energy. In this paper it is examined whether Poland has enough arable land to satisfy the national demand for electric power by burning biomass from willow (Salix viminalis). There is also a discussion of the economic impact, which in the context of competitiveness of energy production in this way, can bring prospects for long-term profitability of investing in this sector on a massive scale.
Author Adam Staliński (UEP)
Adam Staliński,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsPerspectives for Investment in Biomass Elektricity in Poland - the Issue of the Land Availability in the Example Salix Viminalis
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No6
Pages97-114
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polish biomasa, wierzba wiciowa, energia elektryczna, grunty orne, dostępność ziemi
Keywords in Englisharable land, biomass, competition for land, electric energy, Salix viminalis
Abstract in PolishWykorzystanie biomasy jest postrzegane jako jeden ze sposobów na przejście z energetyki opartej na paliwach kopalnych do energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Jednak do uprawy roślin energetycznych, jako potencjalnego źródła biomasy, potrzeba ogromnych obszarów, które są obecnie użytkowane przez producentów żywności. Popularność i rozwój produkcji biomasy jako źródła energii odnawialnej rodzi pytanie - czy starczy ziemi, by zapewnić dostateczną podaż zarówno żywności, jak i surowców energetycznych pozyskiwanych z biomasy. W niniejszym opracowaniu wykonano szacunkowe obliczenia i przeprowadza analizę mającą odpowiedzieć na pytanie, czy Polska posiada dostatecznie dużo gruntów ornych, by zaspokoić krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną przez spalanie biomasy z wierzby wiciowej. Podjęto także dyskusję na temat ekonomicznych skutków, jakie to może wywołać w kontekście konkurencyjności tego sposobu wytwarzania energii elektrycznej, by przybliżyć perspektywy dla długoterminowej opłacalności inwestowania w ten sektor na masową skalę.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.6.6
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/06_stalinski.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_06_stalinski.pdf 145.82 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?