Założenia koncepcyjne oraz cechy psychometryczne kwestionariusza do badania funkcjonalnego aspektu metakompetencji negocjacyjnych (TMOK)

Paweł Kleka , Elżbieta Kowalczyk

Abstract

The paper presents the author's questionnaire to measure the functional aspect of negotiation metacompetences based on theoretical assumptions and the results of empirical research. The items for TMOK was selected on the results obtained from a sample of 331 people (N = 217 (66%) women and N = 114 (34%) men, aged from 22 to 61 (56 for women) and mean age 31.7 (SD = 7.70) the majority of the people worked (N = 313, 94.6%) on average 9.4 years (SD = 7.35). The utility of a proposed tool for manipulation research was based on the analysis of 82 subjects (N = 47 (59.5%) women and N = 32 (40.5%) men) with a mean age of 37.4 (SD = 8.72) and average 14.6 (SD = 7.82) years of work experience), which were also examined by MACH IV and Faith in Zero- Sum Game. Low or insignificant correlations with Machiavellism and the convictions of resource constraints and satisfactory reliability parameters, as well as the results of the confirmatory analysis of the negotiation skills with TMOK justify the use of this new tool. The 16 items final version of the questionnaire TMOK for testing two dimensions: manipulation techniques (TM) and open communication (OK) is attached to the elaboration.
Autor Paweł Kleka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)
Paweł Kleka
-
, Elżbieta Kowalczyk (WZ / KTOiZ)
Elżbieta Kowalczyk
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Tom6
Nr3
Paginacja95-119
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.2
Słowa kluczowe w języku polskimkompetencje negocjacyjne, metakompetencje, kwestionariusz kompetencji negocjacyjnych, analiza psychometryczna
Słowa kluczowe w języku angielskimcompetences in negotiation, metacompetences, negotiation’ competences survey, psychometric analysis
Streszczenie w języku polskimBazując na założeniach teoretycznych i wynikach badań empirycznych, w artykule zaprezentowano autorski kwestionariusz do pomiaru funkcjonalnego aspektu metakompetencji negocjacyjnych. Na podstawie wyników uzyskanych na próbie 331 osób (N = 217 (66%) kobiet oraz N = 114 (34%) mężczyzn, w wieku od 22 do 61 (56 dla kobiet) i średnim wieku 31.7 (SD = 7,70), gdzie większość osób pracowała (N = 313, 94,6%) średnio 9,4 (SD = 7,35) lat) wybrano pozycje kwestionariusza TMOK. Zasadność tworzenia nowego narzędzia do badania manipulacji oparto na wynikach analizy na próbie 82 osób (N = 47 (59,5%) kobiet oraz N = 32 (40,5%) mężczyzn) o średniej wieku 37,4 (SD = 8,72) oraz średnim stażu 14,6 (SD = 7,82) roku), które przebadano także za pomocą kwestionariuszy MACH IV oraz Wiary w Grę o Sumie Zerowej. Niskie lub nieistotne korelacje z makiawelizmem i przekonaniem o ograniczoności zasobów oraz zadowalające parametry rzetelności, a także wyniki analizy konfirmacyjnej modelu pomiaru kompetencji negocjacyjnych za pomocą TMOK uzasadniają stosowanie tego nowego narzędzia. Do artykułu jest załączona składająca się z 16 twierdzeń końcowa wersja kwestionariusza TMOK służąca do badania dwóch wymiarów: technik manipulacyjnych (TM) oraz otwartej komunikacji (OK).
DOIDOI:10.18559/SOEP.2018.3.5
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/05_kleka_kowalczyk.pdf
Językpl polski
Plik
05_kleka_kowalczyk.pdf 362.71 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-10-10)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?