Różnice w pomiarze dystansu kulturowego jako determinanty wyboru formy ekspansji zagranicznej

Katarzyna Mroczek-Dąbrowska

Abstract

Determinants of choice regarding foreign market entry modes are one of the most commonly discussed issues within the fi eld of international business. Factors which aff ect the process of internationalisation can be traced to various aspects; including the characteristics of the company itself, its location, the home and target markets and, ultimately, the specifi cs of the industry in which the fi rm operates. Since the 1980s, entry mode research has oft en included an analysis of the cultural distance. Th is analysis seeks to determine whether diff erences in the way of handling business and in the organizational culture of companies in the home country and in the target market have an impact on the way companies enter foreign markets. A signifi cant problem is the issue of measuring cultural distance, which can be based on a variety of measures. Th e purpose of this article is to analyse the possible ways of cultural distance operationalization and to apply them to determining cultural distance between Poland and selected economies.
Autor Katarzyna Mroczek-Dąbrowska (WGM / KKM)
Katarzyna Mroczek-Dąbrowska
- Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
Inne wersje tytułuDifferences in the Measurement of Cultural Distance as Determinants of Choice in Foreign Market Entry Modes
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Tom3
Nr2
Paginacja129-143
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimdystans kulturowy, ekspansja zagraniczna, internacjonalizacja, indeks Kogut-Singh, mierniki GLOBE
Słowa kluczowe w języku angielskimcultural distance, foreign expansion, internationalization, Kogut-Singh index, GLOBE measures
Streszczenie w języku polskim Determinanty wyboru formy ekspansji zagranicznej są jednym z najczęściej podejmowanych tematów w zakresie biznesu międzynarodowego. Czynników wpływających na proces internacjonalizacji poszukuje się w różnych obszarach – w charakterystyce samej fi rmy, jej lokalizacji, a także lokalizacji rynku docelowego i ostatecznie specyfi ce branży, w której działa przedsiębiorstwo. Od lat 80. XX wieku entry mode research rozszerza się często o tzw. analizę dystansu kulturowego. Analiza ta ma na celu stwierdzenie, czy szeroko pojmowane różnice w sposobie prowadzenia biznesu i kulturze organizacyjnej fi rm w kraju macierzystym i docelowym mają wpływ na sposób wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne. Problemem w tym zagadnieniu pozostaje kwestia pomiaru dystansu kulturowego, który może być oparty na różnorodnych miernikach. Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości operacjonalizacji dystansu kulturowego, porównanie wskaźników opartych na różnych miarach, a także analiza dystansu kulturowego Polski względem wybranych gospodarek.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/07_mroczek-dabrowska.pdf
Językpl polski
Plik
07_mroczek-dabrowska.pdf 190.07 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?