Wiedzieć, co wiedzą inni

Maciej Ciołek

Abstract

Koncepcja wiedzy powszechnej w ostatnich latach zwróciła uwagę wielu dziedzin nauki i zaowocowała wieloma ważnymi odkryciami w ramach psychologii, socjologii, kognitywistyki czy też ekonomii. Pomimo faktu, że to informacja jest głównym przedmiotem badań w ramach szeroko pojętych finansów, to dotychczas zagadnienia współdzielonej wiedzy pozostawały głęboko poza głównym nurtem zainteresowań badaczy. Spojrzenie na aspekty zarządcze w przedsiębiorstwach przez pryzmat wiedzy powszechnej może zdefiniować w nieco odmienny sposób rolę, jaką dotychczas przypisywano systemom agregowania, przetwarzania i dystrybuowania informacji w ramach podmiotów gospodarczych, w obszarach takich jak rachunkowość, controlling czy szeroko rozumiane narzędzia rachunkowości zarządczej. Aplikacja takiego podejścia może dać wymierne efekty praktyczne w zakresie usprawnienia procesów, poprzez które zarządzający starają się realizować cele przedsiębiorstwa, ale także poprawić międzyludzkie interakcje w ramach organizacji i przyczynić się do lepszej koordynacji działań jednostek i działów. Artykuł stanowi przegląd problematyki związanej z wiedzą powszechną w aspekcie zarządzania podmiotami gospodarczymi.
Author Maciej Ciołek (WZ / KR)
Maciej Ciołek,,
- Department of Accounting
Other language title versionsKnow, what else knows
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Polskiej Gospodarki Technologii i Społeczeństwa im. prof. Edwarda Taylora. Przedsiębiorczość i Prawo, ISSN 2544-2937, (0 pkt)
Issue year2017
No1
Pages23-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwiedza powszechna, rynek kapitałowy, powszechne przekonanie, współpraca, rachunkowość
Abstract in PolishThe concept of common knowledge has attracted attention in recent years in many areas of science and resulted in important discoveries in the context of psychology, sociology, cognitive science or economics. Despite the fact that information itself is the main subject of study within the broad range of financial issues, shared knowledge remained deeply outside the mainstream interests to researchers. A look at aspects of management in enterprises through the prism of common knowledge may define the role previously attributed to systems of aggregation, processing and distribution of information within businesses, such as accounting, controlling the broad utility of management accounting in a slightly different way. The application of this approach can give tangible practical results in terms of improving the process by which managers seek to achieve the objectives of the company, but also improve interpersonal interactions within the organization and contribute to better coordination between the units and departments. Article provides an overview of issues related to the common knowledge in the context of managing business entities.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 19-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruWokół ekonomiczno-społecznych-prawnych kontrowersji rzeczywistości : zagadnienia, problemy, rozwiązania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?