Rola oraz zadania marketingu w procesie świadczenia usług w szpitalach publicznych

Benedykt Bober , Justyna Majchrzak-Lepczyk

Abstract

In their article, the authors presented the role and importance of the selected marketing instruments in the strategy of functioning of the network of public hospitals. Taking into account the relatively high rate of return and that the structure of both population of respondents and the whole body of public entities is approximate, one may state that the obtained results of a survey are representative for the whole population of public hospitals in Poland, at least within the scope revealed in the REGON register. The usefulness of the adopted research methodology (the concept of triangulation) approximated the problem of implementation of the selected marketing instruments and their impact on reduction of information asymmetry and growth of satisfaction of stakeholders in management of the process of service provision at public hospitals. It was also revealed by way of a consistent and systematic repetition of surveys in the adopted annual cycles and with the identical content of the questions being asked. The subsequent diagnosed topic was assessment of legal determinants of the process of making decisions on the role and tasks of marketing which is significantly limited by the legal environment at public hospitals. In turn, the role of brand, in the epoch of digitisation of the socio-economic life, becomes multidimensional being, at the same time, identified with the source of pro-health values for prosumers. In the medical environment, there grown the interest in marketing instruments enabling achievement of repetitive quality of the rendered hospital services
Author Benedykt Bober - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Benedykt Bober,,
-
, Justyna Majchrzak-Lepczyk (WGM / KLM)
Justyna Majchrzak-Lepczyk,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsThe Role and Tasks of Marketing in the Process of Rendering Services at Public Hospitals
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2015
No5 (358)
Pages62-80
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishmarketing, zarządzanie marketingowe, opieki zdrowotnej, szpitale publiczne
Keywords in Englishmarketing, healthcare marketing management, public hospitals
Abstract in PolishW artykule przedstawiono rolę oraz znaczenie wybranych instrumentów marketingowych w strategii funkcjonowania sieci szpitali publicznych. Biorąc pod uwagę relatywnie wysoką zwrotność oraz to, że struktura zarówno zbiorowości respondentów, jak i ogółu podmiotów publicznych jest zbliżona, można stwierdzić, iż uzyskane wyniki badania ankietowego są reprezentatywne dla całej populacji szpitali publicznych w Polsce, przynajmniej w zakresie ujawnionym w rejestrze REGON. Przydatność przyjętej metodyki badawczej (zasada triangulacji) przybliżyła problem wdrażania wybranych instrumentów marketingowych oraz ich wpływu na redukcję asymetrii informacyjnej i wzrostu satysfakcji, stakeholders w zarządzaniu procesem świadczenia usług w szpitalach publicznych. Została również ujawniona przy konsekwentnym oraz systematycznym powtarzaniu badań w przyjętych cyklach rocznych i jednakowej treści zadawanych pytań. Kolejnym zdiagnozowanym tematem była ocena uwarunkowań prawnych procesu podejmowania decyzji o roli i zadaniach marketingu, który w szpitalach publicznych jest przez otoczenie prawne znacznie ograniczony. Z kolei rola marki, w dobie cyfryzacji życia społeczno-gospodarczego, staje się wielowymiarowa, będąc jednoznacznie utożsamiana ze źródłem prozdrowotnych wartości dla prosumentów. W środowisku medycznym rośnie zainteresowanie instrumentami marketingowymi umożliwiającymi osiąganie powtarzalnej jakości świadczonych usług szpitalnych.
URL https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171406727
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-01-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?