Stabilizacyjny wpływ krajowych i unijnych wydatków budżetowych na polskie rolnictwo – próba kwantyfikacji

Andrzej Czyżewski , Ryszard Kata , Anna Matuszczak

Abstract

The aim of the article is to identify stabilizing effects of budget expenditure on agriculture and rural areas in Poland. In this context, the infl uence of a signifi cant increase in Poland’s post-accession agricultural budget expenditures on the stability of farmers’ household income and agricultural investment was assessed. Fluctuations of these variables in the period of low agricultural budgets in 1995–2003 served as the point of reference. Stabilization effects were analyzed from the intra-sector and cross-sector perspective. It was found that the increase in budget expenditure on agriculture was accompanied by greater stability of agricultural income and greater stability of investment outlays in agriculture.
Author Andrzej Czyżewski - Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Andrzej Czyżewski,,
-
, Ryszard Kata - Uniwersytet Rzeszowski, MNiSW [80]
Ryszard Kata,,
-
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Journal seriesZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, ISSN 2081-6979, (0 pkt)
Issue year2019
No125
Pages17-32
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishdochód rozporządzalny w gospodarstwie domowym, nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, nakłady inwestycyjne, budżet rolny
Keywords in Englishdisposable income in household, gross nominal disposable income of households sector, investment outlays, agricultural budget
Abstract in Polish Celem artykułu jest identyfi kacja stabilizacyjnych efektów wydatków budżetowych na rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce. W tym kontekście oceniono wpływ znaczącego wzrostu wydatków budżetowych na rolnictwo po przystąpieniu Polski do UE na stabilność dochodów gospodarstw domowych rolników oraz stabilność inwestycji w rolnictwie. Punktem odniesienia były fl uktuacje tych zmiennych w okresie niskich budżetów rolnych w latach 1995–2003. Efekty stabilizacyjne analizowano z perspektywy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej. Ustalono, że wzrostowi wydatków budżetowych na rolnictwo towarzyszyła większa stabilność dochodów rolniczych oraz większa stabilność nakładów inwestycyjnych w rolnictwie.
DOIDOI:10.22630/EIOGZ.2019.125.2
URL http://sj.wne.sggw.pl/pdf/EIOGZ_2019_n125.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?