Nowe uwarunkowania ekonomiczne wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej

Andrzej Czyżewski , Sebastian Stępień

Abstract

The aim of the article is to assess the evolution of the Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union in the context of the concepts of industrial and sustainable development, as alternative options reflecting the neoliberal vs institutional model of economy. The authors try to assess various instruments of this policy from the point of view of: (1) reasoning behind the financial support for agricultural sector, (2) new interpretation of economic rents in agriculture (with the consideration of the intrinsic value of land), (3) socio-economic deprivation of farmers (income disparity between agriculture and other sectors of economy, (4) moving from industrial development model to sustainable development model. The authors maintain that agricultural sector requires a financial support from the state. Proper fiscal stimuli are needed (subventions and tax relief) in order to modernize agricultural production, to improve infrastructure, to create alternative earning sources, and to stimulate the provision of public goods and services by agriculture for the needs of society. The authors are in favour of the new concept of sustainable development for the agricultural sector and rural areas, which would take into account, apart from economic efficiency, the demand for environmental protection as well as social questions concerning countryside inhabitants. According to the authors, the current agricultural policy of the EU aims at assuring such a sustainable and harmonious development of agriculture in the EU member states.
Autor Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
, Sebastian Stępień (WE / KMiGŻ)
Sebastian Stępień
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Inne wersje tytułuNew economic foundations of the Common Agricultural Policy (CAP) of European Union
Tytuł czasopisma/seriiEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Rok wydania2017
Nr6
Paginacja675-697
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.1
Słowa kluczowe w języku polskim wspólna polityka rolna (WPR), interwencjonizm, rozwój zrównoważony, renta ekonomiczna, deprywacja dochodowa, samoistna wartość ziemi, Unia Europejska
Klasyfikacja ASJC2002 Economics and Econometrics
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest ocena ewolucji wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej w kontekście paradygmatów industrialnego i trwale równoważonego rozwoju jako opcji alternatywnych, które są odzwierciedleniem neoliberalnego vs instytucjonalnego modelu gospodarki. Autorzy próbują ocenić różne instrumenty tej polityki w następujących obszarach: 1) uzasadnienie wsparcia finansowego dla sektora rolnego, 2) nowa interpretacja rent ekonomicznych w rolnictwie z uwzględnieniem samoistnej wartości ziemi, 3) deprywacja społeczno-ekonomiczna rolników (dysparytet dochodów rolniczych do pozarolniczych), 4) przejście od industrialnego wzorca rozwoju na rozwój trwale równoważony. Autorzy uważają, że sektor rolny wymaga finansowego wsparcia ze strony państwa. Potrzebne są odpowiednie bodźce fiskalne (dopłaty oraz ulgi podatkowe), które pozwolą zmodernizować produkcję rolną, poprawią infrastrukturę, stworzą warunki do tworzenia alternatywnych źródeł zarobkowania oraz przyczynią się do świadczenia dóbr i usług publicznych przez rolnictwo na rzecz społeczeństwa. Autorzy opowiadają się za nową koncepcją rozwoju sektora rolnego i obszarów wiejskich, tzw. rolnictwem trwale równoważonym, w którym obok efektywności ekonomicznej uwzględnione byłyby postulaty ochrony środowiska oraz kwestie społeczne dotyczące mieszkańców wsi. Zdaniem autorów obecna polityka rolna UE przyjmuje takie właśnie cele, przyczyniając się do długotrwałego i harmonijnego rozwoju rolnictwa w krajach Unii Europejskiej.
URL http://www.ekonomista.info.pl/?rok=2017&nr=6&lang=0&menu=0&t=1
Językpl polski
Punktacja (całkowita)14
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 14.0, 03-04-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.062; Impact Factor WoS: 2011 = 0.141 (2)
Liczba cytowań*8 (2020-08-01)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?