Gen-Y Urban entrepreneurship: a strategic perspective from the post-economic transition – the example of Poland

Jan Fazlagić , Aleksandra Szulczewska-Remi , Agata Dybioch

Abstract

This paper seeks to examine and explore the strategic approach towards Generation Y in the municipalities of selected cities in Poland. The question at hand was if the needs of this generation are explicitly reflected and addressed in the strategic documents. A sample of 67documents from 21 cities was used and an assessment scoring tool was developed. The research allowed for the indication of a number of barriers that need to be addressed in the design of city strategies. To explore the opportunities for creative and innovative compa-nies’ developmentto be key resources for urban entrepreneurship, it is crucial to increase awareness among decision makers in local governments aimed at better catering to the needs of Millennials.
Author Jan Fazlagić (WZ / KBRiU)
Jan Fazlagić,,
- Department of Research Markets and Services
, Aleksandra Szulczewska-Remi (WZ / KCAFiW)
Aleksandra Szulczewska-Remi,,
- KCAFiW
, Agata Dybioch
Agata Dybioch,,
-
Other language title versionsPrzedsiębiorczość miejska pokolenia Y: strategiczna perspektywa z transformacji post-gospodarczej na przykładzie Polski
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 0239-9415, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No79
Pages47-66
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishpokolenie Y, millenialsi, przedsiębiorczość młodych, miejski design, zarządzanie strategiczne
Keywords in EnglishGeneration Y; the Millennials; Youth Entrepreneurship; UrbanDesign; strategic management
Abstract in PolishNiniejsza praca ma na celu zbadanie oraz analizę tego, jak władze samorządowe w wybranych miastach Polski reagują na potrzeby przedstawicieli pokolenia Y na poziomie strategicznym. Pytanie badawcze sformułowano w następujący sposób: czy potrzeby tego pokolenia są wyraźnie odzwierciedlone i uwzględnione w dokumentach strategicznych. W badaniu wykorzystano 67 dokumentów strategicznych z 21 miast,a także opracowano narzędzie analityczne służące do ich oceny punktowej. Przeprowadzone przez autorów badania pozwoliły na wskazanie szeregu barier, które należy uwzględnić przy opracowywaniu strategii miast. W celu wykorzystania możliwości kreatywnych i innowacyjnych przedsiębiorstw jako kluczowych zasobów dla przedsiębiorczości w miastach, istotne jest zwiększenie świadomości decydentów w samorządach lokalnych o konieczności zaspokajania potrzeb millenialsów
DOIDOI:10.21008/j.0239-9415.2019.079.04
URL http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_79_04.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?