Profesja księgowa w systemie kastowym Indii

Małgorzata Czerny , Marta Mazurowska

Abstract

This paper belongs to the research trend devoted to culture as one of the determinants of accounting evolution. Thus, it is partly economic and partly a so-ciological paper. India is a rare example of a modern society that structurally refers to the tradition that has already passed in Western countries – a rigid division of certain social groups into a specific caste, while in other countries one can speak at most about classes or social strata. This division, as shown by relatively few studies, influences significantly India’s economic development. Traditionally, most profes-sions in India are associated with a specific caste; however, the accounting pro-fession is relatively new compared to centuries of tradition. The article attempts to find an answer to the question about the relationship between the accounting profession in modern India and the caste system in Indian society which is still in force in this country, based on the research of available literature and its critical analysis. More specifically, the paper attempts to determine, where in such a rigid caste hierarchy this profession was placed and does it allow people performing in this profession nowadays to gain social promotion, in terms not as economic and educational success, but as an opportunity to change the caste one belongs to
Author Małgorzata Czerny (WZ / KR)
Małgorzata Czerny,,
- Department of Accounting
, Marta Mazurowska (WZ / KR)
Marta Mazurowska,,
- Department of Accounting
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (0 pkt)
Issue year2019
Vol7
No3
Pages43-57
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishIndie, kasta, księgowi, czynniki kulturowe
Keywords in EnglishIndia, caste, accountants, cultural determinants
Abstract in PolishArtykuł wpisuje się w nurt badawczy poświęcony kulturze jako jednej z determinant ewolucji rachunkowości. Ma zatem charakter po części ekonomiczny, po części socjologiczny. Indie stanowią rzadki przykład nowoczesnego społeczeństwa, które strukturalnie nawiązuje do tradycji przebrzmiałej już w państwach zachodnich – sztywnego podziału określonych grup społecznych na określone kasty, podczas gdy w odniesieniu do innych krajów można mówić co najwyżej o klasach lub warstwach społecznych. Podział ten, jak dowodzą stosunkowo nieliczne opracowania, przekłada się znacząco na rozwój gospodarczy Indii. Tradycyjnie większość profesji w Indiach jest związana z określoną kastą; jednak zawód księgowego jest stosunkowo nowy na tle wielowiekowej tradycji. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób czynniki kulturowe mogły zdeterminować rozwój profesji księgowego w Indiach. Skupiono się na wykazaniu zależności pomiędzy zawodem księgowego we współczesnych Indiach a obowiązującym nadal w tym kraju systemem kastowym społeczeństwa, jako swoistej determinancie kulturowej, na podstawie badań dostępnej literatury i jej krytycznej analizy. Bardziej szczegółowo podjęto próbę ustalenia, gdzie w sztywnej hierarchii kastowej uplasowała się ta profesja i czy umożliwia ona obecnie osobom wykonującym ten zawód awans społeczny, rozumiany nie jako sukces ekonomiczny i edukacyjny, lecz możliwość zmiany przynależności kastowej.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2019.3.3
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202019/03czerny.pdf
Languagepl polski
File
03czerny.pdf 488.95 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?