Zastosowanie modelu renty wieczystej do waloryzacji ziemi rolnej

Bazyli Czyżewski , Jan Polcyn

Abstract

The concept of creating public goods by land factor is often considered in literature, but its theoretical foundations are quite debatable. The theories of land rent in the mainstream economics stand at the position that land factor alone does not create any utility, which means that it does not have any "intrinsic utility". Only by changing this assumption, it is possible to reconsider a theoretical model for provision of public goods by agriculture. The authors wonder which model of value can be applied to valuate agricultural land so as to make it reflect its intrinsic utility. They propose to adopt the neoclassical Gordon's model of perpetual rent. The theoretical aim of the article is to interpret the relationships described in this model for the market of agricultural land. The empirical goal is to assess the long-term growth rate of land rent from the Gordon's model in the 16 regions (voivodeships) of Poland and in the cross-section of different acreages. Paradoxically, it turns out that the neoclassical model is well-fitted to the market of agricultural land in the long-term, despite the far-reaching institutional regulation of this market and it provides a basis for quantification of the intrinsic land utility.
Author Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
, Jan Polcyn - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Jan Polcyn,,
-
Other language title versionsApplication of Perpetual Rent Model to Valorisation of Agricultural Land
Journal seriesZagadnienia Ekonomiki Rolnej, ISSN 0044-1600, e-ISSN 2392-3458, (B 15 pkt)
Issue year2016
Vol349
No4
Pages24-39
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishrenta wieczysta, czynsz dzierżawny, ziemia rolna, rolnictwo zrównoważone
Keywords in Englishperpetual rent, rental fee, agricultural land, sustainable agriculture
Abstract in PolishKoncepcja tworzenia dóbr publicznych przez czynnik ziemi jest często rozpatrywana w literaturze tematu, ale jej podstawy teoretyczne są dosyć dyskusyjne. W teoriach renty gruntowej głównego nurtu ekonomii czynnik ziemi nie tworzy samodzielnie żadnych użyteczności, czyli nie posiada tzw. "samoistnej użyteczności". Dopiero zmiana tego założenia legitymuje w sensie teoretycznym proces dostarczania dóbr publicznych przez rolnictwo. Autorzy zastanawiają się, jakim modelem opisać wartość ziemi rolnej tak, żeby uwzględniał on jej samoistną użyteczność? Proponują adaptację neoklasycznego modelu renty wieczystej Gordona. Teoretycznym celem artykułu jest interpretacja relacji opisanych w tym modelu dla rynku ziemi rolnej. Celem empirycznym jest ocena dynamiki "długookresowej stopy wzrostu renty gruntowej" z modelu Gordona w układzie województw w Polsce i w przekroju różnej wielkości areałów. Paradoksalnie, okazuje się, że ten neoklasyczny model jest w długim okresie dobrze dopasowany do rynku ziemi rolnej w Polsce, mimo daleko idącej regulacji instytucjonalnej na tym rynku i daje podstawy do kwantyfikacji samoistnej użyteczności ziemi.
DOIDOI:10.5604/00441600.1225662
URL http://www.zer.waw.pl/ZASTOSOWANIE-MODELU-RENTY-WIECZYSTEJ-DO-WALORYZACJI-ZIEMI-ROLNEJ-,83095,0,2.html
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?