Exclusionary constraints in storage: an empirical study of logistics service providers

Arkadiusz Kawa , Marcin Anholcer

Abstract

Background: Logistics service providers store very different products which can interact with each other, e.g. in a chemical or physical way. In addition, some manufacturers require logistic companies not to store their products together with competing products. We are therefore faced with exclusionary constraints, thus with the circumstances or conditions under which at least two commodities cannot be stocked in the same warehousing place. In literature, there are no studies on exclusionary constraints in storage, especially findings of empirical research. That is why the main purpose of this paper is to identify and asses the frequency and importance of exclusionary constraints in storage by logistics service providers. Methods: We have scrutinized a random sample of 300 logistics services providers in Poland in order to capture the managers’ assessment of exclusionary constraints, especially their frequency and importance for the activity of the firms. Results: Our research showed that the approach to the exclusionary constraints in storage is various for the managers of the logistics enterprises. We discovered the correlation between the importance and frequency of exclusionary constraints in storage. The more important a specific exclusionary constraint is, the more often it occurs. The most important and frequent exclusionary constraint for the surveyed enterprises is sensitivity for storage temperature. This study contributes to the theories and practices of logistics enterprises. Conclusions: This study extends earlier research on exclusionary constraints in logistics, which but do not analyze the real life data. In the future work we will use the results of the quantitative research to develop mathematical models of the storage problems based on the determined exclusionary constraints.
Autor Arkadiusz Kawa (WZ / KLiT)
Arkadiusz Kawa
- Katedra Logistyki i Transportu
, Marcin Anholcer (WIiGE / KBO)
Marcin Anholcer
- Katedra Badań Operacyjnych
Tytuł czasopisma/seriiLogForum, ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X, (B 13 pkt)
Rok wydania2018
Tom14
Nr3
Paginacja315-329
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimograniczenia wykluczające, magazynowanie, dostawcy usług logistycznych
Słowa kluczowe w języku angielskimexclusionary constraints, storage, logistics service providers
Streszczenie w języku polskim Wstęp: Dostawcy usług logistycznych magazynuje bardzo różne produkty, które mogą współdziałać ze sobą, np. poprzez reakcje chemiczne lub fizyczne. Ponadto niektórzy producenci wymagają, aby firmy logistyczne nie składowały ich produktów razem z produktami konkurencyjnymi. Mamy zatem do czynienia z ograniczeniami wykluczającymi, a więc z okolicznościami lub warunkami, w których co najmniej dwa towary nie mogą być składowane w tym samym miejscu. W literaturze nie ma badań dotyczących ograniczeń wykluczających w magazynowaniu, zwłaszcza wyników badań empirycznych. Z tego powodu głównym celem artykułu jest identyfikacja i ocena częstotliwości oraz znaczenia ograniczeń o charakterze wykluczającym w zakresie magazynowania przez dostawców usług logistycznych. Metody: Zbadana została próba 300 losowo wybranych dostawców usług logistycznych w Polsce w celu otrzymania dokonanej przez menedżerów oceny ograniczeń wykluczających, w szczególności ich częstotliwości i znaczenia dla działalności firm. Wyniki: Badania wykazały, że podejście do ograniczeń wykluczających w magazynowaniu jest zróżnicowane w zależności od menedżerów przedsiębiorstw logistycznych. Istnieje jednak korelacja pomiędzy znaczeniem i częstotliwością ograniczeń wykluczających w składowaniu. Im ważniejsze jest konkretne ograniczenie wykluczające, tym częściej ono występuje. Najważniejszym i najczęstszym ograniczeniem wykluczającym dla badanych przedsiębiorstw jest wrażliwość na temperaturę składowania. Wnioski: Badanie to poszerza wcześniejsze eksploracje nad ograniczeniami wykluczającymi w logistyce, w których nie analizowano jeszcze danych rzeczywistych. W przyszłości wykorzystamy wyniki badań ilościowych do opracowania matematycznych modeli problemów składowania w oparciu o zidentyfikowane ograniczenia wykluczające.
DOIDOI:10.17270/J.LOG.2018.283
URL http://www.logforum.net/pdf/14_3_4_18.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 0
Liczba cytowań*1 (2020-10-18)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?