Związek dochodów, cen i produktywności w rolnictwie w Polsce

Bazyli Czyżewski , Adam Majchrzak

Abstract

The research is an attempt of examination of the macroeconomic relation between prices, productivity and incomes in agriculture in Poland in the context of the changes of the CAP. The Authors explain this relation and confirm the existence of market failure in agriculture in Poland in macroeconomic approach. The developed model proves the existence of puzzling, exchangeable relationship between real productivity of production factors in agriculture and agricultural income (economic surplus) under adaptive expectations. It also stems from the dominant influence of sector price scissors, not productivity on incomes. The authors hypothesize that there is a need to correct market mechanism in agriculture, but subsidies do not fulfill the corrective role, capturing the effect of King.
Author Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
, Adam Majchrzak (WE / KPGiS)
Adam Majchrzak,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsRelations of Incomes, Prices and Productivity in Agriculture in Poland - Macroeconomic Approach
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol17
No2
Pages26-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRolnictwo, Polityka rolna UE, Dochody rolnicze, Produktywność rolnictwa, Ceny
Keywords in EnglishAgriculture, EU agricultural policy, Farm household income, Agriculture productivity, Prices
Abstract in PolishPodjęto próbę zbadania makroekonomicznych relacji cen, produktywności i dochodów w polskim rolnictwie w kontekście zmian, jakie zachodzą we wspólnej polityce rolnej UE. Opracowano makroekonomiczny model, który objaśnia te relacje oraz potwierdza występowanie zawodności rynku w rolnictwie w Polsce. Dowodzi on istnienia zastanawiającej, wymiennej relacji między realną produktywnością czynników wytwórczych w rolnictwie a dochodami rolniczymi (nadwyżką ekonomiczną) w warunkach oczekiwań adaptacyjnych. Wynika z niego także dominujący wpływ na kształtowanie dochodów w tym sektorze nożyc cen, a nie wydajności produkcji. Postawiono hipotezę, że korygowanie mechanizmu rynkowego w rolnictwie jest obiektywną koniecznością. Niemniej uzyskiwane w ramach WPR dopłaty nie pełnią korekcyjnej roli, utrwalając efekt Kinga.
URL http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/233101/2/17-2-Czyzewski.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?