Komunikacja interpersonalna na przykładzie instytucji pomocy społecznej

Gabriela Roszyk-Kowalska , Anna Snela

Abstract

Interpersonal communication may be a tool for exerting influence, therefore in some spheres of human activity it may pose an especially significant and even basic instrument for conducting this activity. One of these spheres is social welfare. Deliberations included in the work are based on the analysis of the communication process and possible kinds of transmissions, existing in the process of communication. In order to realize the aim it was necessary to demonstrate specificity of social welfare units operation. There was a determination of present directions of communication and presentation of specificity of social welfare management in the context of effectiveness of personal communication in this management. The aim has been achieved through solving the research problem formed as a question: whether and how (in what way, scope and to what extent) quality of interpersonal communication influences activity of social welfare institution.
Author Gabriela Roszyk-Kowalska (WZ / KTOiZ)
Gabriela Roszyk-Kowalska,,
- Department of Organisation and Management Theory
, Anna Snela - Ośrodek Pomocy Społecznej
Anna Snela,,
-
Other language title versionsInterpersonal Communication Based on the Example of Social Welfare Institution
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No350
Pages325-335
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkomunikacja interpersonalna, instytucje pomocy społecznej
Keywords in Englishinterpersonal communication, social welfare institutions
Abstract in PolishKomunikacja interpersonalna może być narzędziem wywierania wpływu, dlatego też w niektórych dziedzinach działalności człowieka może być szczególnie istotnym, a nawet podstawowym instrumentem wykonywania tejże działalności. Jedną z takich dziedzin jest pomoc społeczna. Zawarte w opracowaniu rozważania oparte zostały na analizie procesu komunikacji oraz możliwych rodzajów przekazów występujących w procesie komunikacji. Konieczne dla osiągnięcia celu było przedstawienie specyfiki funkcjonowania instytucjonalnej pomocy społecznej. Określone zostały występujące w niej kierunki komunikacji oraz przedstawiona została specyfika zarządzania pomocą społeczną w kontekście skuteczności komunikacji interpersonalnej. Cel osiągnięto poprzez rozwiązanie problemu badawczego sformułowanego jako pytanie o to, czy i jak (w jaki sposób, w jakim stopniu i zakresie) jakość komunikacji interpersonalnej wpływa na działalność instytucji pomocy społecznej.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.350.29
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruSukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?