Kierunki rozwoju analizy finansowej i strategicznej w jednostkach samorządu terytorialnego

Magdalena Kowalczyk

Abstract

Functioning of non-commercial entities in the changing environment increases the demand for information needed for the proper management. Financial analysis, which previously mainly related to commercial entities, provides relevant information from the point of view of the assessment of the entity. However, changes in the methods of managing non- commercial entities mean that more tools of financial analysis is used to assess their activities. The biggest problem in non-commercial entities, which do not exist in order to maximize profit, is to assess the efficiency of their operations. The present study shows the extent of the use of financial and strategic analysis, and attempts to assess the effectiveness of local governments on the basis of social indicators as further direction of analysis development.
Author Magdalena Kowalczyk (WZ / KR)
Magdalena Kowalczyk,,
- Department of Accounting
Other language title versionsTrends in Development of Financial and Strategic Analysis in Local Government Units
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No388
Pages381-388
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, analiza finansowa, analiza strategiczna, wskaźniki społeczne, efektywność
Keywords in Englishlocal government units, budget units, financial analysis, strategic analysis, social indicators, efficiency.
Abstract in PolishFunkcjonowanie podmiotów komercyjnych i niekomercyjnych w zmieniają- cym się otoczeniu powoduje wzrost zapotrzebowania na informacje niezbędne do prawidło- wego zarządzania nimi. Istotnych informacji z perspektywy sytuacji finansowej jednostki gospodarczej dostarcza analiza finansowa, która wcześniej odnosiła się głównie do podmio- tów komercyjnych. Jednak zmiany w metodach zarządzania podmiotami niekomercyjnymi powodują, że coraz więcej narzędzi analizy finansowej jest wykorzystywanych do oceny ich działalności. Największym problemem w podmiotach niekomercyjnych, które nie funkcjo- nują po to, aby maksymalizować zysk, jest ocena efektywności ich funkcjonowania. W ni- niejszym opracowaniu przedstawiono zakres wykorzystania analizy finansowej i strategicz- nej oraz podjęto próbę oceny efektywności jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o wskaźniki społeczne, jako dalszego kierunku rozwoju analizy.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.388.38
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=29623&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-22)
Additional fields
Tytuł numeruTeoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?